Fôr-tilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 500/2007 av 7. mai 2007 om endring av forordning (EF) nr. 1463/2004 for så vidt angår fastsettelse av en maksimalgrenseverdi for restkonsentrasjoner av fôrtilsetningsstoffet Sacox 120 microGranulate, som tilhører gruppen av koksidiostatika og andre legemidler ...

Commission Regulation (EC) No 500/2007 of 7 May 2007 amending Regulation (EC) No 1463/2004 as regards the introduction of a maximum residue limit for the feed additive Sacox 120 microGranulate , belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.05.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir godkjenning for ”Sacox 120 mikro-Granulat” fra firma Huvepharma NV Belgia. Det inneholder et koksidiostatikum med salinomycin-Na som aktivt stoff, 120 mg/kg, og bruksområdet er slaktekylling. Doseringen av aktivt stoff er på 60 – 70 mg/kg fullfôr. Produktet er tidligere godkjent ved forordning (EF) nr. 1463/2004. Det er nå fremskaffet dokumentasjon som gjør det mulig å fastsette MRL-verdi. EFSA har avgitt en uttalelse som konkluderer med at vilkårene for dette er oppfylt og MRL fastsettes til 5 ug/kg våtvekt for alle typer av vev. Samtidig endres tilbakeholdestiden før slakting fra 5 til 1 døgn. Av forordningen fremgår at det er satt krav til fyllstoffene i produktet og renhet av det aktive stoff. Siden det tilhører gruppen ionofore stoffer må det ikke blandes med visse legemidler, for eks.tiamulin. Det er også giftig for kalkun og dyr av hesteslekten. Godkjenningen er gitt iht. forordning (EF) nr. 1831/2003 artikkel 13(3) som omhandler overgangsordninger for produkter som tidligere er godkjente etter direktiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôr. Dette innebærer blant annet at det beholder det opprinnelige nummer, E 766. Godkjenningen er gitt fram til 21.8.2014, men iht. forordning (EF) nr. 1831/2003 skal alle gamle stoffer revurderes innen 2010. 

Merknader

Rettsakten krever endring av forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer i fôrvarer. Norge har unntak for koksidiostatika i EØS-avtalen.Rettsakten vil ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Rettskaten har ikke vært til høring hos industri/forbrukerorganisasjoner. 

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Av Fôrstatistikk 2006 fremgår at salinomycin-Na ikke ble brukt i Norge siste år. (Det ble brukt 5615,3 kg Naracin, 889,3 kg monensin-Na og 13,3 kg lacalocid-Na beregnet som aktivt stoff).

Siden rettsakten også omhandler MRL for matvarer, vil HOD også være ansvarlig departement. Dette endres ikke i EØS-notatet på nåværende tidspunkt. Ved gjennomføring av rettsakten må det vurderes om rettsakten skal innlemmes i regelverk som gjelder matvarer i tillegg til regelverk som gjelder fôrvarer.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 500/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R0500

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.05.2007
Frist returnering standardskjema: 05.06.2007
Dato returnert standardskjema: 27.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 151/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen