Vet - AI overvåkingsprogram

Kommisjonsvedtak 2007/268/EF av 13. april 2007 om gjennomføring av overvåkningsprogrammer i medlemsstatene vedrørende aviær influensa hos fjørfe og ville fugler og om endring av vedtak 2004/450/EF...

Commision decision of 13 April 2007 on the implementation of surveillance programmes for avian influenza in poultry and wild birds to be carried out in the Member States and amending Decision 2004/450/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.05.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.06.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og ble vedtatt i EØS-komitèen 7. desember 2007.

Sammendrag av innhold

Rettsakten har to formål.

1. Artikkel 1 i vedtaket angir retningslinjer (vedlegg I og II) for gjennomførelsen av overvåkingsprogrammene for aviær influensa (AI). Vedtaket viser til artikkel 4, pkt 1 i direktiv 2005/94/EF (AI direktivet) som sier at medlemsstatene skal gjennomføre overvåkingsprogram for AI.

Vedlegg I og II gir detaljerte bestemmelser for overvåking for AI hos tamfugl og villfugl. Tidligere vedtak fra 2002-2006 på dette området var tidsbegrensede og omfattet perioder på 1-2 år.

I forhold til tidligere retningslinjer er det ingen endringer som kommer frem i vedlegg I og II til artikkel 1 i vedtak 2007/268/EF, men retningslinjene er nå fastlagt uten tidsbegrensning og hjemlet i det nye AI direktivet som skal tre i kraft 1. juli 2007.

2. I artikkel 2 referes det til vedtak 2004/450/EF. Det vedtaket omhandler økonomisk støtte for overvåking av flere alvorlige dyresjukdommer. Muligheten for økonomisk støtte følger av vedtak 90/434/EØF som ikke er en del av EØS-avtalen.

Andre delen av dette vedtaket innarbeider bestemmelser om at det kan søkes om støtte for AI overvåking hjemlet i denne fellesbestemmelsen. Tidligere lå denne muligheten direkte i de omtalte "tidligere vedtak fra 2002-2006" under pkt 1 over. Vedtakets vedlegg IV (III) er kun et rapporteringsskjema/søknadsskjema for økonomisk støtte til overvåkingsprogram på AI. Norge må dekke utgifter til slik overvåking i eget budsjett, da dette ikke er en del av EØS-avtalen. Pkt 2 er således ikke aktuelt for Norge.

Merknader 

Norge gjennomfører idag overvåkingsprogram for AI både hos tamfugl og villfugl. Det betyr at de konkrete retningslinjene som beskrives i vedtak 2007/268/EF allerede er innarbeidet i avtaler med Veterinærinstituttet, og de spesifikke krav mht rase, antall prøver etc gjenfinnes i Mattilsynets instruks om overvåkings- og kartleggingsprogrammer 2007 for dyr og animalsk mat.

Rettsakten krever derfor ingen endringer i norsk regelverk. 

Rettsakten innebærer ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Innholdet i vedtaket og tidligere vedtak er offentlig kjent gjennom instruks om OK program 2007 som er tilgjengelig på internett.

Rettsakten oppfattes av Mattilsynet som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering på Form 1 til ESA.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2007)1554
Rettsaktnr.: 2007/268/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0268

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.05.2007
Frist returnering standardskjema: 16.06.2007
Dato returnert standardskjema: 27.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 149/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen