Vet - KSP

Kommisjonsvedtak 2006/346/EF av 15. mai 2006 om beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland og om oppheving av vedtak 2006/274/EF (meddelt under nummer K(2006) 1945)...

Commission Decision 2006/346/EC of 15 May 2006 concerning certain protection measures relating to classical swine fever in Germany and repealing Decision 2006/274/EC (notified under document number C(2006) 1945) ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.03.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsaketen er vedtatt og under vurdering av EFTA/EØS-statene.

12.06 2007: Forskriften hvor rettsakten er implementert er opphevet ved vedtak 2006/411/EF.

Rettsakten opphever vedtak 2006/274/EF som omhandler vedtak om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland.

Tyskland har gjennomført visse tiltak for å hindre spredning av KSP. På det grunnlag endrer nå dette vedtaket de særskilte beskyttelsestiltakene som Kommisjonen mener skal gjelde i områder i Tyskland.

I vedtaket blir det fastslått at Tyskland skal sikre at det ikke sendes levende svin eller produkter av svin fra berørte områder i landet til andre medlemsstater eller til tredjestater. Hvis det skal eksporteres svin eller produkter av svin, fra andre deler av Tyskland, til andre medlemsstater eller til tredjestater, skal disse forsendelsene ledsages av et spesielt helsesertifikat som godtgjør at forsendelsen er i henhold til kravene i dette vedtaket. Vedtaket stiller også opp krav til transport av svin i Tyskland, opprettelse av soner og til spesielle overvåkings- og bekjempelsestiltak.

Rettsakten krever endring i forskrift 28 april 2006 nr. 475 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i svinebesetninger i EØS-området.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/346/EF
Celexnr.: 32006D0346

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.06.2007

Lenker

Til toppen