Kommisjonsbeslutning om anvendelse av Rdir 72/166/

Kommisjons beslutning av 9. juli om anvendelse av Rådsdirektiv 72/166/EØF om kontroll av ansvarsforsikring for motorkjøretøy...

Commission Decision of 9 July 2007 on the application of Council Directive 72/166/EEC with regard to checks on insurance against civil liability in respect of the use of motor vhicles...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.11.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Kommisjonsbeslutning 2007/482/EF ble vedtatt den 9. juli 2007 og kunngjort i Official Journal 10. juli 2007.

Rettsakten er akseptabel og kan innlemmes i EØS-avtalen.

Kommisjonen vedtok 9. juli 2007 en beslutning 2007/482/EF om kontroll av ansvarsforsikring i henhold til Rådsdirektiv 72/166/EØF av 24. april 1972 om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om ansvarsforsikring for kjøretøy og kontroll av overholdelse av forsikringsplikten.

Kommisjonsbeslutningen 2007/482/EF fastslår at medlemsstatene ikke lenger må kontrollere ansvarsforsikringen til kjøretøy hjemmehørende i Romania og Bulgaria i henhold til avtale signert av medlemsstatene 8. mars 2007.

Den 30. mai 2002 ble det inngått en multilateral avtale mellom de nasjonale forsikringsbyrå i medlemsstatene i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og andre assosierte stater. Avtalen avløste den eldre multilaterale garantiavtale av 15. mars 1991 mellom de nasjonale forsikringsbyråer. Avtalen er vedlegg til Kommisjonsbeslutning 2003/564/EF av 28. juli 2003 om anvendelsen av Rådsdirektiv 72/166/EØF, hvor Kommisjonen fastatte dato for hvor når medlemsstatene ikke lenger må kontrollere ansvarsforsikring for kjøretøy som er hjemmehørende i en av de stater som har undertegnet og er underlagt avtalen. Avtalen er siden utvidet til å omfatte andre land ved vedtagelse av tillegg nr. 1 og 2 jf. Kommisjonsbeslutning 2003/332/EF. 

Den 8. mars 2007 underskrev de nasjonale forsikringsbyråene i medlemsstatene samt Andorra, Kroatia, Island, Norge og Sveits tillegg nr. 3 til avtalen, slik at den ble utvidet til å gjelde for Bulgaria og Romanias nasjonale forsikringsbyråer. Fra den 1. august 2007 skal ikke medlemsstatene lenger foreta kontroll av ansvarsforsikring i forbindelse med kjøretøy som er hjemmehørende i Bugaria og Romania, som omfattes av vedlegg nr. 3 av 8. mars 2007 til den multilaterale avtalen mellom nasjonale forsikringsbyrå i EØS-området og andre assosierte stater.

Vurdering

Rådsdirektiv 72/166/EØF og Kommisjonsbeslutning 2003/564/EF er innlemmet i EØS-avtalen i vedlegg IX. Rettsaktene er implementert i forskrift om trafikktrygd 1. april 1974 nr. 3. 

Det følger av forskrift om trafikktrygd § 1 tredje ledd nr. 2 at som bevis for trafikktrygd godtas bl.a. vognkort eller annet bevis for at vognen er registrert eller hjemmehørende i stat som er medlem av EØS eller enhver annen stat hvis nasjonale forsikringsbyrå har sluttet seg til Avtalen av 30. mai 2002 mellom de nasjonale forsikringsbyråer i medlemsstatene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og andre assosierte stater. Kommisjonsbeslutning 2007/482/EF om Romania- og Bulgarias tilslutning til avtalen av 30. mai 2002 nødvendiggjør ingen endring av forskrift om trafikktrygd jf. ovennevnte.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2007)3291
Rettsaktnr.: 2007/482/EF
Basis rettsaktnr.: 1972/166/EØF
Celexnr.: 32007D0482

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen