Rammenotat om forslag om direktiv 2007/30/EF...

Rammenotat om forslag om direktiv 2007/30/EF...

Directive 2007/30/EC of the European Parliament and of the Concil of 20 June 2007...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.11.2007

Spesialutvalg: Personbevegelighet, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.11.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Administrasjonsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVIII. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen og likebehandling av kvinner og menn

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rammenotat om forslag om direktiv 2007/30/EF

1.         Bakgrunn og status

Dokument:  Directive 2007/30/EC of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 amending Council Directive 89/391/EEC, its individual Directives and Council Directives 83/477/EEC, 91/383/EEC, 92/29/EEC and 94/33/EC with a view to simplifying and rationalising the reports on practical implementation.

Status: Direktivet ble vedtatt 20.06.2007 og publisert i Official Journal 27.06.2007.

Implementeringsfrist: 31.12.2012

Direktivets formål:

En rekke direktiver pålegger medlemsstatene å rapportere om gjennomføringen av direktiver på HMS-området. De ulike direktivenes bestemmelser om slik rapportering stiller ulike krav til hyppigheten og innholdet i rapporteringen. Direktivet tar sikte på å harmonisere rapporteringshyppigheten og innholdet i rapportene.

Rapportering i henhold til de ulike direktivene skal nå skje hvert femte år. Den første rapporten skal imidlertid dekke en lengre periode. Strukturen skal være mest mulig konform, og dette skal sikres ved at rapporteringen skjer gjennom besvarelse av et spørreskjema formulert av Kommisjonen.

Endringer i eksisterende direktiver (allerede en del av EØS-avtalen):

Følgende direktiver harmoniseres med hensyn til rapporteringens innhold og hyppighet:

 • Directive 89/391/EEC on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work
 • Directive 83/477/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work
 • Directive 91/383/EEC
 • Directive 92/29/EEC on the minimum safety and health requirements for improved medical treatment on board vessels
 • Directive 94/33/EC on the protection of young people at work
 • Directive 91/383 supplementing the measures to encourage improvements in the safety and health at work of workers with a fixed duration employment relationship or a temporary employment relationship
 • Directive 89/654/EEC concerning the minimum safety and health requirements for the workplace
 • Directive 89/655/EEC concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work
 • Directive 89/656/EEC concerning the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace
 • Directive 90/269/EEC
 • Directive 90/270/EEC concerning the minimum safety and health requirements for work with display screen equipment
 • Directive 92/57/EEC concerning the implementation of minimum safety and health requirements at temporary or mobile construction sites
 • Directive 92/58/EEC concerning the minimum requirements for the provision of safety and/or health signs at work
 • Directive 92/85/EEC on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding
 • Directive 92/91/EEC concerning the minimum requirements for improving the safety and health protection of workers in the mineralextracting industries through drilling
 • Directive 92/104/EEC on the minimum requirements for improving the safety and health protection of workers in surface and underground mineral-extracting industries
 • Directive 93/103/EC concerning the minimum safety and health requirements for work on board fishing vessels
 • Directive 98/24/EC concerning the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work
 • Directive 1999/92/EC on minimum requirements for improving the safety and health protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres
 • Directive 2002/44/EC on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (vibration)
 • Directive 2003/10/EC on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise)
 • Directive 2004/40/EC on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields)
 • Directive 2006/25/EC on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to risks arising from physical agents (artificial optical radiation)

I henhold til EØS-avtalen skal ESA utarbeide rapporter vedrørende det aktuelle direktiv i samme utstrekning som Kommisjonen skal utarbeide slike rapporter. I praksis blir rapporten utarbeidet på bakgrunn av norske myndigheters svar på et spørreskjema utarbeidet av ESA.

2.         Gjeldende norsk rett på området og behov for endringer i lov og forskrift

Det vil ikke være behov for lov- eller forskriftsendringer.

3.         Norske interesser

Direktivet innebærer bare en ren teknisk forenkling i forhold til tidsperioden og innholdet for rapporteringen i henhold til det enkelte direktiv på HMS-området. Ut over dette er ikke norske interesser berørt.

4.         Administrative, økonomiske, budsjettmessige og rettslige konsekvenser

I og med at Norge allerede rapporterer på de ovennevnte direktivene, vil harmoniseringen av hyppighet og innhold neppe få særlige administrative, økonomiske, budsjettmessige eller rettslige konsekvenser.

Vurdering

Direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/30/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007L0030

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.06.2007
Frist returnering standardskjema: 09.08.2007
Dato returnert standardskjema: 04.10.2007
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen