Vet - bluetongue

Kommisjonsvedtak 2007/684/EF av 24. oktober 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF vedrørende restriksjonssoner i forbindelse med bluetongue i Frankrike, Tyskland. Østerrike, Portugal, Danmark, Den Tsjekkiske republikk og Storbritannia...

Commission Decision 2007/684/EC of 24 October 2007 amending Decision 2005/393/EC as regards restricted zones in relation to bluetongue in France, Germany, Austria, Portugal, Denmark, the Czech Republic and the United Kingdom...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.11.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.12.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

28.04.2008: Rettsaktens status er endret. Rettsakten oppheves og erstattes av forordning (EF) nr. 1266/2007 av 26. oktober 2007 og rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Endringene i dette vedtaket skulle formelt medføre endring i soneforskriften for bluetongue. Imidlertid ble vedtak 2005/393/EF opphevet den 1. november 2007. 

Vedtaket oppheves og erstattes av forordning (EF) nr. 1266/2007 av 26. oktober 2007 om gjennomføring av bestemmelser i Rådsdirektiv 2000/75/EF som angår bekjempelse, overvåkning og restriksjoner på forflytning av visse dyrearter som er mottakelige for bluetongue. Av forordningen følger det at listene over restriksjonssoner, som har vært en del av vedtak 2005/393/EF, ikke lenger skal være en del av rettsakten. Listene over restriksjonssoner skal i stedet publiseres på Kommisjonens internettsider, i tillegg til at det skal gis informasjon om listene på møter i SCFCAH (dyrehelse/dyrevelferd), jfr. artikkel 6, p. 3 og 4 i ny forordning. Medlemsstatene blir også forpliktet til å rapportere om sine soner og endringer i sonene innen 24 timer til Kommisjonen, i tillegg til at de skal holde sine restriksjonslister oppdatert og tilgjengelig for andre medlemsstater og allmennheten, jfr forordningens artikkel 6, p 1 og 4. Mattilsynet forbereder implementering av forordning (EF) nr. 1266/2007, og forventer å få fastsette gjemmomføringsforskriften så snart forordningen passerer EØS-komiteen.

Da rettsakten endrer et vedtak som allerede er opphevet i EU, og som vil oppheves i EØS innen kort tid, vil ikke rettsakten tas inn i EØS-avtalen. Rettsakten anses derfor ikke som EØS-relevant.

Sammendrag:

Rettsakten endrer det nå opphevede Kommisjonsvedtak 2005/393/EF av 23. mai 2005 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene.  Vedtak 2005/393/EF inneholdt bestemmelser om avgrensning av geografiske områder, hvor medlemslandene skal etablere risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue.

Tyskland og Frankrike har justert sine soner (sone F). Utvidelsen av sonene i Tyskland medfører at soner må avgrenses i Østerrike, og at sonene i Danmark og Den Tsjekkiske republikk endres.

Portugal justerer sine soner (sonene E og I).

Storbritannia avgrenser sone pga utbrudd (sone F). 

Merknader:

Rettsakten krever endring i forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene. Endringen går ut på å oppdatere vedlegget i forhold til restriksjonssoner i land og regioner pga av utbrudd av bluetongue.

Rettsakten medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader/ høringsuttalelser:

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering. 

Vurdering

Rettsakten er akseptabel, men anses ikke som EØS-relevant (se under status).

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/684/EF
Basis rettsaktnr.: 2000/75/EF
Celexnr.: 32007D0684

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.10.2007
Frist returnering standardskjema: 07.12.2007
Dato returnert standardskjema: 30.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen