Vet - helsesertifikater 3. land

Kommisjonsvedtak 2006/801/EF av 17. november 2006 om endring av vedtak 2005/432/EF som fastsetter dyre- og folkehelsebestemmelser samt modeller av helsesertifikater for import av kjøttprodukter til konsum fra tredjestater og oppheving av vedtakene 97/41/EF, 97/221/EF og 97/222/EF....

Commission Decision 2006/801/EC of 17 November 2006 amending Decision 2005/432/EC laying down the animal and public health conditions and model certificates for imports of meat products for human consumption from third countries and repealing Decisions 97/41/EC, 97/221/EC and 97/222/EC...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.11.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2005/432/EF med hensyn til referanser til endret regelverk, samt at helsesertifikat og transittdokument er i henhold til TRACES.

Merknader

Vedtaket gjennomføres ved endringene av

1) Forskrift 31. desember 1998 nr. 1475 om dyrehelsemessige betingelser for import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter fra tredjeland.

2) Forskrift 31. desember 1998 nr. 1474 om dyrehelsemessige betingelser for import av ferskt kjøtt av fjørfe, oppdrettsfugl og fuglevilt.

Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Rettsakten er EØS relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/801/EF
Celexnr.: 32006D0801

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.09.2007
Høringsfrist: 09.12.2007
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen