Endring av svartelisten for flyselskaper

Endring av svartelisten for flyselskaper...

Commission Regulation (EC) No 1043/2007 of 11 September 2007 amending Commission Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.10.2007

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.11.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningene 2111/2005, 473/2006 og 474/2006, samt de fire første endringsforordningene til 474/2006 (910/2006, 1543/2006, 235/2007 og 787/2007) er alle tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 145/2007 av 26. oktober 2007. Forordning (EF) nr. 1043/2007 er til vurdering i EFTA-statene.

Bakgrunn

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste ("svarteliste") over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftfartsselskap, inneholder de grunnleggende reglene om opprettelse av fellesskapslisten, hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av svartelisten skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg, og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 inneholder selve svartelisten, og er på samme måte som forordningen (EF) nr. 473/2006 hjemlet i forordningen (EF) 2111/2005. Forordning (EF) nr. 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende kommisjonsforordningener: 910/2006, 1543/2006, 235/2007 og 787/2007.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1043/2007 er den femte oppdateringen av svartelisten, og den første oppdateringen som er behandlet etter reglene om skriftlig prosedyre i basisforordningene 2111/2005 og 473/2006. Oppdateringen dreier seg om å inkludere selskapene Mahan Air (Iran) og Ukrainian Mediterranean Airlines (Ukraina). Det er flere av medlemsstatene som har bedt om at disse selskapene skulle bli inkudert på svartelisten, og dette er begrunnet i at det er oppdaget seriøse sikkerhetsmangler ved begge selskap.

Merknader

Rettsaktene omtalt ovenfor (t.o.m. forordning 787/2007) er innarbeidet i norsk rett på grunnlag av EØS-komiteens beslutning nr. 145/2007.  

Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i svartelisten (474/2006) i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordning 1043/2007 inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten for forordning 2111/2005. Forordning 1043/2007 ble gjennomført i nasjonal rett ved forskrift 4. desember 2007 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise (svartelistingsforskriften), i påvente av at rettsakten tas inn i EØS-avtalen.   

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for transport der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1043/2007
Basis rettsaktnr.: 2111/2005
Celexnr.: 32007R1043

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.11.2007
Frist returnering standardskjema: 21.12.2007
Dato returnert standardskjema: 29.11.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.02.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 013/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.02.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen