Fôr - tilsetningsstoff

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1142/2007 av 1. oktober 2007 om godkjenning av nytt bruksområde for 3-fytase (Natuphos) som fôrtilsetningsstoff...

Commission Regulation (EC) No 1142/2007 of 1 October 2007 concerning the authorisation of a new use of 3-phytase (Natuphos) as a feed additive...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.10.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.11.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir godkjenning av enzymet 3-fytase EC 3.1.3.8 (Natuphos 5 000, Natuphos 5 000 G, Natuphos 5 000 L, Natuphos 10 000 G, Natuphos 10 000 L) produsert av Aspergillus niger (CBS 101 672) som tilsetningsstoff i fôr til verpehøner og slaktekalkun. Tilsetningsstoffet har identifikasjonsnummer 4a1600 og er klassifisert som zooteknisk tilsetningsstoff i funksjonell gruppe: Fordøyelsesfremmende stoffer. Enzymet skal benyttes som tilsetningsstoff i fôrblandinger som inneholder over 0,23% fytinbundet fosfor, og hensikten er å bedre tilgjengeligheten av fosfor i blandingen. Det er angitt anbefalt dosering av enzymet i fôrblandinger til de respektive dyreartene det er godkjent til.

Det er angitt analysemetode for stoffet, og det er godkjent fram til 22. oktober 2017.

Godkjenningen omfatter bytte av produksjonsorganisme og enzymet er nå produsert ved hjelp av den genmodifiserte soppen Aspergillus Niger NPH54.  EFSA påpeker at det ferdige enzymproduktet gir ingen mutagene eller toksiske effekter, og innholder ikke DNA fra produksjonsorganismen (inneholder ikke GMO).

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer, og forskriftens vedlegg 2 oppdateres.

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for næringen eller tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse-og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1142/2007
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007R1142

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.10.2007
Frist returnering standardskjema: 15.11.2007
Dato returnert standardskjema: 13.11.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.03.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 021/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.03.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 04.04.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.04.2008

Lenker

Til toppen