POPs

Kommisjonsbeslutning 2007/639/EF av 2. oktober 2007 om innføring av en felles format for rapportering av data og opplysninger i henhold til Europaparlaments og rådsfordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forbindelser (POPs)...

Commission Decision 2007/639/EF of 2 October 2007 establishing a common format for the submission of data and information pursuant to Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council concerning persistent organic pollutants...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.10.2007

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 14.11.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutning 2007/639/EF ble vedtatt 2. oktober 2007. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 1. februar 2008.

Sammendrag av innholdet:

Forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forbindelser (POPs) inneholder bestemmelser om produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling som omfattes av krav i den globale Stockholm-konvensjonen om persistente organiske forbindelser og ECE POPs-protokollen under konvensjonen om langtransporterte grensekryssende luftforurensning. Forordningen har også bestemmelser om bl.a. overvåkning, informasjonsutveksling og teknisk bistand.

Kommisjonsbeslutning 2007/639/EF innfører et felles format for rapportering av data og opplysninger i henhold til forordning (EF) nr. 850/2004.

Merknader:

Kommisjonsbeslutningen vil bli gjennomført i norsk rett sammen med de andre forordningene i fht POPs.

Sakkyndige instansers merknader: 

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling, og ansett som relevant og akseptabel.

Myndighetene deltar i arbeidet med POPs og er i kontakt med berørte parter.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/0639/EF
Basis rettsaktnr.: 2004/0850/EF
Celexnr.: 32007D0639

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.10.2007
Frist returnering standardskjema: 15.11.2007
Dato returnert standardskjema: 15.11.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 008/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen