WAS/RLANs-beslutningen

Kommisjonsbeslutning av 12. februar 2007 om endring av beslutning 2005/513/EF om harmonisert bruk av radio spektrum i 5 GHz-båndet med sikte på innføring av tilgang til trådløse nett, herunder lokale radionettverk (WAS/RLANs)...

Commission decision of 12 February 2007 amending Decision 2005/513/EC on the harmonised use of radio spectrum in the 5 GHz frequency band for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.09.2007

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.10.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen ble vedtatt i EU 12 februar 2007. Den er nå til vurdering i EFTA/EØS-landene. 

Sammendrag av innhold

Beslutningen er endrer Kommisjonsbeslutning 2005/513/EF. Bakgrunnen for endringene er at ytterligere undersøkelser av de tekniske parameterne oppstilt i Kommisjonsbeslutning 2005/513/EF har vist at den maksimale gjennomsnittlige e.i.r.p. tettheten i frekvensbåndene 5150-5250 MHz og 5250-5350 MHz kan uttrykkes på en annen måte. Denne endringen vil gjøre det betydelig lettere å teste utstyret. Den nye formuleringen av de tekniske parameterne vil fremme innførselen av disse systemene i EU.

Både ETSI og CEPT har bekreftet at endringene i de tekniske parameterne ikke får noen innvirkning på beskyttelsen av andre tjenester som deler spektrum med WAS/RLANs. Den aggregerte interferens med RLAN i frekvensbåndet 5150-5350 MHz holdes på et så lavt nivå at interferens med satellittkommunikasjon unngås.

Formålet med WAS/RLANs-beslutningen er å endre ordlyden i artikkel 4 (1) i beslutning nr. 513/2005/EF slik at bruken av WAS/RLANs i frekvensbåndet 5150-5350 MHz begrenses til å gjelde innendørs bruk med en maksimal gjennomsnittlig e.i.r.p. på 200mW. Den maksimale gjennomsnittlige e.i.r.p. tettheten i frekvensbåndet 5150-5350 MHz er begrenset til 10mW/MHz i et hvert 1 MHz-område.

Merknader 

Kommisjonens beslutning om endring av tidligere beslutning om harmonisert bruk av radio spektrum i 5 GHz-båndet med sikte på innføring av tilgang til trådløst nett, herunder lokale radio nettverk - heretter WAS/RLANs-beslutningen - er gitt med rettsgrunnlag i EU-traktaten og frekvensvedtaket (Radio Spectrum Decision) nr. 676/2002/EF, og da særlig art. 4 (3).

Gjeldende norsk rett på området fremgår av ekomloven § 6-2. Når det gjelder håndhevelse av bestemmelsen tas det også hensyn til forpliktelser etter internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til, herunder forpliktelser etter EØS-avtalen.

Norge har i forskrift 20. april 2007 nr. 439 som gir generelle tillatelser til bruk av frekvenser § 7, fjerde og femte ledd avsatt frekvensbåndet 5150-5350 MHz til trådløs dataoverføring med maksimal tillatt utstrålt effekt på 200 mW e.i.r.p. Ved implementeringen av WAS/RLANs-beslutningen vil det ikke være behov for å gjøre tilpasninger i gjeldende rett.

Sakkyndige instansers merknader

Spesialutvalgets behandling av saken...

Vurdering

WAS/RLANs-beslutningen vurderes å være EØS-relevant, og er i samsvar med norske interesser på området. Innholdet i beslutningen er i samsvar med innholdet i fribruksforskriften § 7.

Beslutningen er sentral i oppfølgingen av EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvensvedtaket. Det tilrådes at beslutningen tas inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2007)269
Rettsaktnr.: 2007/90/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/676/EF
Celexnr.: 32007D0090

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.03.2007
Frist returnering standardskjema: 23.04.2007
Dato returnert standardskjema: 26.10.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 167/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen