EØS-notatbasen

Kommisjonsforordning 668/2008

Kommisjonsforordning (EF) nr. 668/2008 av 15. juli 2008 som endrer vedleggene til Kommisjonsforordning (EF) nr. 2096/2005 av 20. desember 2005 om fastsettelse av felles krav for yting av flysikringstjenester...

Commission Regulation (EC) No 668/2008 of 15 July 2008 amending Annexes II to V of Regulation (EC) No 2096/2005 of 20 December 2005 laying down common requirements for the provision of air navigation services...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.08.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Kommisjonsforordning (EF) nr. 668/2008 ble vedtatt av Kommisjonen 15. juli 2008. Forordningen ble publisert i Official Journal of the European Union 16. juli 2008, og ble bindende for alle medlemsland i EU 20 dager senere, det vil si 5. august 2008. 

Norge deltar i Single Sky komiteen, der forslaget til rettsakt ble behandlet og godkjent før rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen. I tillegg ble forslaget til rettsakt utarbeidet på grunnnlag av et forberedende arbeid utført av EUROCONTROL.  

Rettsakten er til vurdering i EFTA-landene.

Innledning

Forordning nr. 2096/2005 inneholder implementeringsbestemmelser som fastsetter felleseuropeiske krav for yting av flysikringstjenester, blant annet regler om utsteding av sertifikat til ytere av flysikringstjenester, nasjonale tilsynsmyndigheters oppfølging av om sertifiserte tjenesteytere oppfyller kravene og prosedyrer for ”peer review” av de nasjonale tilsynsmyndighetene.  Kommisjonsforordning (EF) nr. 668/2008 er en endringsforordning til kommisjonsforordning (EF) nr. 2096/2005, og er derfor en del av regelverket om et felles europeisk luftrom.. Sammendrag av innhold  Anneksene til forordning (EF) nr. 2096/2005 refererer til ulike annekser til ICAO-konvensjonen. Siden ikrafttredelsen av forannevnte forordning har anneksene til ICAO-konvensjonen blitt endret. Henvisningene i anneksene til forordningen oppdateres ved gjennomføring av forordning (EF) nr. 668/2008. Forordning (EF) nr. 668/2008 endrer anneks II pkt. 4, anneks III pkt. 2, anneks IV pkt. 2 og anneks V pkt. 3 til forordning (EF) nr. 2096/2005. Forordning (EF) nr. 668/2008 oppdaterer henvisningene i anneksene til forordning nr. 2096/2005, til gjeldende versjoner av anneksene til ICAO-konvensjonen.  I det følgende vil det gjøres rede for endringene i forordning (EF) nr. 2096/2005 som forordning 668/2008 medfører: Anneks II punkt 4 stiller krav til at ytere av lufttrafikktjenester dokumenterer at deres arbeidsmetoder og framgangsmåter for drift er i samsvar med standardene i de nevnte vedlegg til ICAO-konvensjonen. Annekset er endret som følger: (a) ICAO Anneks 2 om regler for lufttrafikk 10. utgave, juli 2005, herunder alle endringer til og med nr. 40. Tidligere var kun henvist til forannevnte utgave, og ikke til hvilken endring som var omfattet. I praksis innebærer dette at henvisningen til Anneks 2 er oppdatert med endring nr. 39, 40 og 41.  (b) ICAO Anneks 10 om luftfartstelekommunikasjon, Volume II om framgangsmåter for kommunikasjon 6. utgave, oktober 2001, herunder alle endringer til og med nr. 82. Tidligere var det henvist til samme utgave, men kun til og med endring nr. 79. I praksis innebærer dette at henvisningen til Anneks 10 er oppdatert med endring nr. 80, 81 og 82.  (c) ICAO Anneks 11 om lufttrafikktjenester 13. utgave, juli 2001, herunder alle endringer til og med nr. 45. Tidligere var det henvist til samme utgave, men kun til og med endring nr. 43. I praksis innebærer dette at henvisningen til Anneks 11 er oppdatert med endring nr. 44 og 45. Anneks III punkt 2 stiller krav til at ytere av flyværtjenester dokumenterer at deres arbeidsmetoder og framgangsmåter for drift er i samsvar med standardene i de nevnte vedlegg til ICAO-konvensjonen. Annekset er endret som følger: (a) ICAO Anneks 3 om flyværtjeneste for internasjonal luftfart 16. utgave, juli 2007, herunder alle endringer til og med nr. 74. Tidligere var det henvist til 15. utgave, juli 2004. I praksis innebærer dette at henvisningen til Anneks 3 er oppdatert med endring nr. 74.  (b) ICAO Anneks 11 om lufttrafikktjenester 13. utgave, juli 2001, herunder alle endringer til og med nr. 45. Tidligere var det henvist til samme utgave, men kun til og med endring nr. 43. I praksis innebærer dette at henvisningen til Anneks 11 er oppdatert med endring nr. 44 og 45. (c) ICAO Anneks 14 om landingsplasser            (i) Volume I om Aerodrome Design and Operations 4. utgave, juli 2004, herunder alle endringer til og med nr. 9. Tidligere var det kun henvist til forannevnte utgave, og ikke til hvilken endring som var omfattet. I praksis innebærer dette at henvisningen til Volume I er oppdatert med endring nr. 7, 8 og 9.         (ii) Volume II om Heliports 2. utgave, juli 1995, herunder alle endringer til og med nr. 3. I praksis innebærer ikke dette noen endring, da henvisningen er den samme som før.  Anneks IV punkt 2 stiller krav til at yter av kunngjøringstjenester skal kunne dokumentere at deres arbeidsmetoder og framgangsmåter for drift er i samsvar med standardene i de nevnte vedlegg til ICAO-konvensjonen. Annekset er endret som følger:  (a) ICAO Anneks 3 om flyværtjeneste for internasjonal luftfart 16. utgave, juli 2007, herunder alle endringer til og med nr. 74. Tidligere var det kun henvist til 15. utgave, juli 2004. I praksis innebærer dette at henvisningen til Anneks 3 er oppdatert med endring nr. 74. (b) ICAO Anneks 4 om flykart 10. utgave, juli 2001, herunder alle endringer til og med nr. 54. Tidligere var det henvist til samme utgave, men kun til og med endring nr. 53. I praksis innebærer dette at henvisningen til Anneks 4 er oppdatert med endring nr. 54.   (c) ICAO Anneks 15 om flygeinformasjonstjenester 12. utgave, juli 2004, til og med Amendment 34. Tidligere var det kun henvist til forannevnte utgave, og ikke til hvilken endring som var omfattet. I praksis innebærer dette at henvisningen til Anneks 4 er oppdatert med endring nr. 34.  Anneks V punkt 3 stiller krav til at en yter av sambands-, navigasjons- eller overvåkingstjenester skal kunne dokumentere at deres arbeidsmetoder og framgangsmåter for drift er i samsvar med standardene i Anneks 10 om luftfartskommunikasjon til ICAO-konvensjonen. Annekset er endret som følger: (a) Volume I om Radio Navigation Aids 6. utgave, juli 2006, herunder alle endringer til og med nr. 82. Tidligere var det henvist til Volume I 5. utgave, juli 1996. I praksis innebærer dette at henvisningen til Volume I er oppdatert med endring nr. 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81 og 82.   (b) Volume II om framgangsmåter for kommunikasjon 6. utgave, oktober 2001, herunder alle endringer til og med nr. 82. Tidligere var det kun henvist til forannevnte utgave, og ikke til hvilken endring som var omfattet. I praksis innebærer dette at henvisningen til Volume II er oppdatert med endring nr. 80, 81 og 82. (c) Volume III om Communications Systems 2. utgave, juli 2007, herunder alle endringer til og med nr. 82. Tidligere var det henvist til 1. utgave, juli 1995. I praksis innebærer dette at henvisningen til Volume III er oppdatert med endring nr. 80, 81 og 82. (d) Volume IV om Surveillance Radar and Collision Avoidance Systems 4. utgave, juli 2007, herunder alle endringer til og med nr. 82. Tidligere var det henvist til 3.utgave, juli 2002. I praksis innebærer dette ingen endring foruten henvisningen, da endringene i følge ICAO ikke har hatt innvirkning på Volume IV.  (e) Volume V om Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilization 2.utgave, juli 2001, herunder alle endringer til og med nr. 82. Tidligere var det henvist til forannevnte utgave, men kun til og med endring nr. 79. I praksis innebærer dette henvisningen til Volume V er oppdatert med endring nr. 80, 81 og 82.

Merknader

Forordning 2096/2005 ble gjort til norsk rett ved forskrift nr. 1. februar 2007 nr. 11 om felles krav for yting av flysikringstjenester. Bestemmelsene er hjemlet i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 550/2004 av 10. mars 2004 om yting av flysikringstjenester i det felles europeiske luftrom. De 4 basisforordningene om et felles europeisk luftrom er gjennomført i norsk rett ved forskrift 26. januar 2007 nr. 99 om etablering av et felles europeisk luftrom.  (Forordninger vedtatt av Europaparlamentet og av Rådet nr. 549/2004, 550/2004, 551/2004 og 552/2004.) Forordning 668/2008 implementeres ved at førstnevnte norske forskrift endres. Luftfartstilsynet legger til grunn at nødvendige tiltak for å oppfylle de relevante elementer i anneksene til ICAO-konvensjonen ikke vil ha vesentlige økonomisk/administrative konsekvenser. Der ikke identifisert økonomiske/administrative konsekvenser av betydning for andre instanser i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet aksepterer at henvisningene til ICAO anneks II til V i Kommisjonsforordning (EF) nr. 2096/2005 oppdateres som det er foreslått i Kommisjonsforordning (EF) nr. 668/2008.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0668/2008
Basis rettsaktnr.: 2096/2005
Celexnr.: 32008R0668

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.07.2008
Frist returnering standardskjema: 27.08.2008
Dato returnert standardskjema: 23.06.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.10.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 109/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.10.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 26.10.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.11.2009