Vet - Import fjørfe og fjørfeprodukter

Kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008 av 8. august 2008 som fastsetter liste over tredjestater, områder, soner eller segmenter hvorfra fjørfe og fjørfeprodukter kan importeres til eller transisteres gjennom Fellesskapet og krav til veterinærsertifikater....

Commission Regulation (EC) No 798/2008 of 8 August 2008 laying down a list of third countries, territories, zones or compartments from which poultry and poultry products may be imported into and transit through the Community and the veterinary certification requirements....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.08.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten er en ny forordning som ut fra dyre- og folkehelsemessige hensyn fastsetter krav for import av levende fjørfe og av fjørfeprodukter fra tredjestater. Rettsaktens materielle innhold overføres fra følgende vedtak som samtidig oppheves: vedtak 93/342/EF, 94/438/EF og 2006/696/EF.

Rettsakten (Forordning (EF) nr. 798/2008) omhandler ikke tredjestaters reststoffprogram. Dette reguleres av vedtak 2004/432/EF.

Merknader

Rettsakten vil ved implementering i norsk rett kreve endring av de nasjonale forskriftene:

  1. Forskrift 28. desember 2001 nr. 1616 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av fjørfe og rugeegg.
  2. Forskrift 3. juli 2008 nr. 785 om import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter av fjørfe, struts og fuglevilt, konsumegg og eggprodukter fra tredjestater. Samt endring av forskrift 3. juli 2008 nr 784 om import av ferskt kjøtt av landpattedyr fra tredjestater.
  3. Vedtak 2004/432/EF er i dag implementert ved de to nasjonale forskriftene som omhandler import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter av landpattedyr og av fugl. Det må utformes en ny forskrift som listefører de tredjestater som er godkjente i henhold til vedtak 2004/432/EF.

Rettsakten er en sammenslåing av vedtak som er implementerte i gjeldende nasjonale forskrifter. Endringen vil ikke medføre administrativt merarbeid eller ha økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Den nye forordningen ikke vil medføre økte kostnader for næringen.

Vurdering

Rettsakten går etter forenklet prosedyre og kan unntas fra høring, jf matloven § 23, 3. ledd. En eventuell høring kan likevel vurderes fordi rettsakten gjelder først i EU fra 1. januar 2009.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 798/2008
Celexnr.: 32008R0798

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen