Vet - kjøttimport

Kommisjonsvedtak 2008/642/EF av 31. juli 2008 om endring av vedlegg II til rådsvedtak 79/542/EØF angående oppføring av Argentina, Brasil og Paraguay på listen over tredjestater og områder av tredjestater hvorfra det er tillatt å importere visse typer ferskt kjøtt til Fellesskapet...

Commission Decision 2008/642/EC of 31 July 2008 amending Annex II to Council Decision 79/542/EEC as regards the entries for Argentina, Brazil and Paraguay in the list of third countries and parts thereof from which imports into the Community of certain fresh meat are authorised...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.08.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen i vedtak 79/542/EØF over tredjestater, som er godkjente for eksport av ferskt kjøtt til EØS-området. Kommisjonen har gjennomført inspeksjoner i Argentina, Brasil og Paraguay og har godkjent deler av statene Rio Negro og Neuquén i Argentina for eksport av ferskt kjøtt (med bein) til EØS-området. For Brasil er statene Paraná og São Paulo av OIE klassifisert som frie for munn- og klovsyke ved vaksinering, og kommisjonen kan godkjenne import av utbeinet og modnet ferskt kjøtt av storfe fra dette området. OIE har også klassifisert Paraguay som fri for munn- og klovsyke ved vaksinering, men med unntak av overvåkningssonen på 15 kilometer langs landets grenser til naboland. Kommisjonen inspiserte landet i april 2008 og kan godkjenne import av utbeinet og modnet ferkt kjøtt av storfe fra hele landet, med unntak for storfekjøtt fra nevnte overvåkningssone.  

Merknader

Rettsakten krever endring i vedlegg I til "forskrift 3. juli 2008 nr. 784 om import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter av landpattedyr fra tredjestater".

Rettsakten medfører ikke merarbeide eller økte kostnader for Mattilsynet. Det antas at det heller ikke vil medføre kostnader for importører av kjøtt fra de nevnte områder. 

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/642/EF
Celexnr.: 32008D0642

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 27.08.2008
Høringsfrist: 08.09.2008
Frist for gjennomføring: 05.08.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker