Vet - svineembryo fra tredjestater

Kommisjonsvedtak 2008/636/EF av 22. juli 2008 om opprettelse av listen over tredjestater hvorfra medlemsstatene tillater import av eggceller og embryo av svin...

Commission Decision 2008/636/EC establishing the list of third countries from which Member States authorise imports of ova and embryos of the porcine species...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 22.08.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trådte i kraft i EU den 1. september d.å.

Rettsakten er gjennomført i norsk rett ved forskrift 2. oktober 2008 nr. 1082 om endring i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. Forskriften ble fastsatt uten høring.

Sammendrag av innhold

Etter fastsettelse av ny rettsakt om import av sæd, eggceller og embryo fra sau og geit fra tredjestater (vedtak 2008/635/EF), ville vedtak 94/63/EF bare hatt relevans for import av eggceller og embryo fra svin fra tredjestater. Framfor å endre/oppdatere vedtak 94/63/EF, har Europakommisjonen fastsatt denne nye rettsakten. Rettsakten viderefører kravet i vedtak 94/63/EF om at EØS-statene skal tillate import av eggceller og embryo av svin fra de samme tredjestater som det er tillatt å importere rånesæd fra, samtidig som den opphever vedtak 94/63/EF.

Merknader

Rettsakten krever endring i "forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter". Det er ikke behov for materielle forskriftsendringer, men rettsakten bør tas inn i forskriftens hjemmelsfelt. Rettsakten medfører ingen konsekvenser utover de som allerede følger av gjeldende rett.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/0636/EF
Celexnr.: 32008D0636

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.09.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 02.10.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen