Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Batterier - endring

Europaparlamentets og rådsdirektiv 2008/103/EF av 19. november 2008 om endring av direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og brukte batterier akkumulatorer som gjelder plassering på markedet av batterier og akkumulatorer...

Directive 2008/103/EC of 19 November 2008 of The European Parliament and of the Council amending directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators as regards placing batteries and accumulators on the market...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.12.2008

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.01.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktiv 2008/103/EF ble vedtatt 19. november 2008 med ikrafttredelse samme dato som kunngjøring i Official Journal, dvs. 5. desember 2008. Direktiv 2008/103/EF ble innlemmet i EØS-avtalen den 29. januar 2010 ved EØS-komitebeslutning nr. 7/2010.

Sammendrag av innhold

Gjennom direktiv 2008/103/EF foretas det en endring i direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer for å klargjøre formuleringen av en bestemmelse i direktiv 2006/66/EF.

Artikkel 6.2 i direktiv 2006/66/EF erstattes med følgende bestemmelse:

Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å sikre at batterier og akkumulatorer, som ikke oppfyller kravene i direktiv 2006/66/EF, ikke slippes ut på markedet etter 26. september 2008. Batterier og akkumulatorer som ikke oppfyller kravene i direktiv 2006/66/EF, og som slippes ut på markedet etter denne datoen, skal trekkes fra markedet.

Merknader

Direktiv 2008/103/EF er en presisering og klargjøring av en bestemmelse i direktiv 2006/66/EF batteridirektivet. Direktiv 2006/66/EF er en del av EØS-avtalen.

Norske myndigheter er i kontakt med berørte parter og deltar ellers aktivt i EUs ekspertarbeid på området.

Sakkyndige instansers merknader

Direktiv 2008/103/EF er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og ansett som relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/0103/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/0066/EF
Celexnr.: 32008L0103

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.12.2008
Frist returnering standardskjema: 21.01.2009
Dato returnert standardskjema: 22.01.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.01.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 007/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.01.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen