Fôr - Tilsetningsstoff til fôr

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1290/2008 av 18. desember 2008 om godkjenning av preparat fra Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) som tilsetningsstoff til fôrvarer...

Commission Regulation (EC) No 1290/2008 of 18 December 2008 concerning the authorisation of a preparation of Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I3698) and Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) as a feed additive...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.12.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.02.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner et preparat av mikroorganismene Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) og Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) med handelsnavn Sorbiflore, som tilsetingsstoff i fôr til smågris. Stoffet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetnigsstoffer, funksjonell gruppe Andre zootekniske tilsetiningsstoffer og har identifikasjonsnummer 4d2. Godkjenningen er gitt til firmaet Sorbial SAS og gjelder fram til 8. januar 2019.

Hensikten med tilsetningsstoffet er å øke smågrisens tilvekst ved å påvirke bakteriefloraen i tarmen og dermed øke utnyttelsen av næringsstoff i fôret. Preparatet er vurdert av EFSA, som bekrefter at det virker etter hensikten beskrevet i godkjenningssøknaden. Analysemetoden for å påvise preparatet i fôrblandinger tilfredsstiller kravene i forordning (EF) nr. 1831/2003, tilsetningsstoff-forordnigen. Preparatet viser ingen negativ effekt på folkehelse, dyrehelse eller miljøet, og godkjenningen er i samsvar med besluting i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

Det er fastsatt en øvre grense for innhold av Sorbiflore på 5g/kg fullfôr til smågris.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer, (tilsetningsstoff-forskriften), og vedlegg 2 i tilsetningsstoff-forskriften må oppdateres. Forordningen sendes på høring på nyåret, med 6 ukers høringsfrist, som er vanlig for slike rettsakter.

Preparatet av mikroorganismer, som nå tillates tilsatt fôrblandinger, kan øke tilveksten hos smågris.

Fôrindustrien har ennå ikke tatt standpunkt til om preparatet er aktuelt i Norge. Smågrisfôr er et lite fôrsegment, og det vil være et kostnadsspørsmål for industrien å ta det i bruk. Videre vil smågrisprodusentene tilbys et dyrere fôr dersom et nytt tilsetningsstoff tas i bruk, og de må vurdere kost/nytte i sin egen produksjon.

For Mattilsynets tilsyn, prøvetaking og revisjon av virksomheter, vil ikke forskriftsendringen få nevneverdig betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdedpartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1290/2008
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008R1290

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2009
Frist returnering standardskjema: 24.02.2009
Dato returnert standardskjema: 26.03.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 021/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.01.2009
Høringsfrist: 27.02.2009
Frist for gjennomføring: 13.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker