Fôr - Tilsetningsstoff til fôr

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1292/2008 av 18. desember 2008 om godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol og Ecobiol plus) som tilsetningsstoff til fôrvarer...

Commission Regulation (EC) No 1292/2008 of 18 December 2008 concerning the authorisation of Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol and Ecobiol plus) as a feed additive...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.12.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.02.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner et preparat av mikroorganismen Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 med handelsnavn Ecobiol og Ecobiol plus, som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetnigsstoffer, funksjonell gruppe Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnummer 4b1822. Ecobiol plus har en høgere konsentrasjon av mikroorganismen, angitt som kolonidannende enheter (KDE)/g tilsetnigsstoff, enn Ecobiol. Hensikten med tilsetningsstoffet er å stabilisere kyllingenes tarmflora og bidra til jevnest mulig fordøyelse gjennom hele framfôringstida.

Godkjenningen er gitt til firmaet NOREL SA og gjelder fram til 8. januar 2019.

Preparatet er vurdert av EFSA, som bekrefter at det har ønsket effekt, og det kan ikke vises til fare for folkehelse, dyrehelse eller for miljøet. Analysemetoden for å påvise preparatet i fôrvarer tilfredstiller kravene i forordning (EF) nr. 1831/2003, tilsetningsstoff-forordningen. Godkjenningen er i samsvar med beslutning i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

Det er ikke tillatt å bruke preparatet i fôr som tilsettes koksidiostatika.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (tilsetningsstoff-forskriften), og vedlegg 2 i tilsetningsstoff-forskriften må oppdateres. Forordningen sendes på høring på nyåret med 6 ukers høringsfrist, som er vanlig for slike rettsakter.

Preparatet som nå er godkjent for bruk i fôr til slaktekylling kan stabilisere tarmfloraen hos kyllingene. Det fører til en mer jevn fordøyelse av fôret, slik at en i størst mulig grad vil unngå nedsatt tilvekst i perioder av framfôringstida. Med den korte framfôringstida slaktekyllinger har, er det viktig å oppnå ønsket tilvekst på den tilmålte tida. En slik effekt kan påvirke kyllingprodusentenes økonomi. Det finnes preparater med tilsvarende virkning på markedet allerede.

Fôrindustrien har ennå ikke tatt standpunkt til om preparatet er aktuelt å ta i bruk. Det vil være et økonomisk spørsmål om et nytt preparat skal tas i bruk i kyllingfôr til erstatning for andre. Da Ecobiol og Ecobiol plus ikke kan tilsettes til kyllingfôr som inneholder koksidiostatika, kan det være mest aktuelt i fôr til økologisk kyllingproduksjon.

For Mattilsynets tilsyn, prøvetaking og revisjon av virksomheter, vil ikke forskriftsendringen få nevneverdige konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdedpartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1292/2008
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008R1292

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2009
Frist returnering standardskjema: 24.02.2009
Dato returnert standardskjema: 26.03.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 021/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.01.2009
Høringsfrist: 27.02.2009
Frist for gjennomføring: 13.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen