Fôr - Tilsetningsstoff til fôr

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1293/2008 av 18. desember 2008 om godkjenning av nytt bruksområde for Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 og Levucell SC10 ME) som tilsetningsstoff til fôrvarer...

Commission Regulation (EC) No 1293/2008 of 18 December 2008 concering the authoriation of a new use of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 and Levucell SC10 ME) as a feed additive...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.12.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 26.02.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir godkjenning av nytt bruksområde for et preparat av mikroorgamismen Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 med handelsnavn Levucell SC20 og Levucell SC10 ME. Preparatet er tidligere godkjent som tilsetningsstoff i fôr til melkekuer og til storfekjøttproduksjon ved forordning (EF) nr. 1200/2005 og i fôr til melkegeiter og -sauer ved forordning (EF) nr. 226/2007. Bruksområdet utvides nå til å gjelde fôr til lam. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnummer 4b1711. Godkjenningen er gitt til firma LALLEMAND SAS og gjelder til 8. januar 2019.

Hensikten med preparatet er å gi gunstigere forhold for tarmfloraen og dermed øke utnyttelsen av næringsstoff i fôret. Det fører til økt daglig tilvekst og høgere slaktevekt hos lammene.

Preparatet er vurdert av EFSA, som bekrefter at det virker etter hensikten beskrevet i godkjenningssøknaden. Analysemetoden for å påvise preparatet i fôrblandinger tilfredsstiller kravene i forordning (EF) 1831/2003, tilsetningsstoff-forordningen.  Preparatet er ikke til fare for folkehelse, dyrehelse eller på miljøet, og godkjenningen er i samsvar med beslutning i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse.   

Ved innblanding av preparatet i fullfôrblandinger må ikke temperaturen i fôret overstige 50oC ved bruk av Levucell SC20 eller 80oC ved bruk av Levucell SC10 ME. I coated form må preparatet bare tilsettes fôr som skal pelleteres. Anbefalt dosering er 7,3x109 kolonidannende enheter (KDE)/kg fullfôr. Blandes preparatet inn i fullfôr i lokaler som ikke har avtrekkssystem, må arbeiderne benytte vernebriller og støvmaske.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoff til bruk i fôrvarer, (tilsetningsstoff-forskriften), og vedlegg 2 i tilsetnigsstoff-forskriften må oppdateres. Forordningen sendes på høring på nyåret med høringsfrist på 6 uker, som er vanlig for slike rettsakter.

Preparatet Levucell SC20 og Levucell SC10 ME,som nå tillates tilsatt fôr til lam, vil forbedre næringsopptaket og øke tilveksten og slaktevekt hos lammene. Bruk av fullfôr (kraftfôr) til lam er mest aktuelt til små lam om høsten for å oppnå høgere slaktevekt og bedre slaktekvalitet. I Norge er det imidlertid liten tradisjon for å tilsette mikroorganismer til drøvtyggerfôr. Det skyldes i hovedsak temperaturkravene ved bruk av preparatene, da temperaturen ved pelletering av fôr er nær eller over 80oC, og nesten alt fullfôr i Norge pelleteres. Preparatet kunne ha relevans i spesialfôr ved produksjon av grill-lam, som fôres intensivt med melkerstatning og kraftfôr og slaktes tidlig på sommeren, men dette er et så lite marked at industrien ikke ser produksjonen hensiktmessig. Godkjenning av Levucell i fôr til lam vil derfor ikke ha nevneverdig betydning for fôrindustrien og dermed heller ikke for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdedpartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1293/2008
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008R1293

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2009
Frist returnering standardskjema: 24.02.2009
Dato returnert standardskjema: 26.03.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 12.03.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 021/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 16.01.2009
Høringsfrist: 27.02.2009
Frist for gjennomføring: 13.03.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker