Endring av svartelisten for flyselskaper

Commission Regulation (EC) No 1400/2007 of 28 November 2007 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community...

Commission Regulation (EC) No 1400/2007 of 28 November 2007 amending Regulation (EC) No 474/2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.02.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.04.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Status

Forordningene 2111/2005, 473/2006 og 474/2006, samt de fem første endringsforordningene til 474/2006 (910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007 og 1043/2007) er alle tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutninger 145/2007 av 26. oktober 2007 og 167/2007 av 7. desember 2007.

Bakgrunn Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste ("svarteliste") over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftfartsselskap, inneholder de grunnleggende reglene om opprettelse av fellesskapslisten, hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet. Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av svartelisten skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg, og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud. Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 inneholder selve svartelisten, og er på samme måte som forordningen (EF) nr. 473/2006 hjemlet i forordningen (EF) 2111/2005. Forordning (EF) nr. 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende kommisjonsforordningener: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007 og 1043/2007. Kommisjonsforordning (EF) nr. 1400/2007 er den sjette oppdateringen av svartelisten, og den har skjedd etter de vanlige prosedyrene beskrevet i basisforordningene 2111/2005 og 473/2006. Oppdateringen dreier seg for det første om å ta flyselskapene Blue Wing Airlines og Pakistan International Airlines (PIA) av listen, da de nå imøtekommer de krav som stilles til dem. For det andre omhandler forordningen konstatering av at Mahan Air, Ukrainian Mediterranean Airlines, Hewa Bora Airways og TAAG Angola Airlines ikke oppfyller de krav som stilles for å bli tatt av listen. For det tredje forblir situasjonen for operatører med AOC utstedt i Ekvatorial-Guinea, Kirgisistan og Indonesia uendret, dvs. at disse ikke tillates å fly på Europa. Videre nevnes det at operatører fra Albania, Bulgaria og Moldova fremdeles holdes under oppsikt av medlemsstatene, og at det prioriteres å foreta inspeksjoner av flygninger foretatt av operatører fra disse landene. Avslutningsvis omtales situasjonen som dreier seg om Russland. Russland har tidligere selv ilagt operasjonelle restriksjoner på enkelte selskaper, men Kommisjonen ble rett før møtet informert om at disse restriksjonene nå var tilbaketrukket, og enkelte nye restriksjoner var utstedt. Dette innebærer at enkelte selskap med konkrete fly nå tillates å fly på Europa av russiske myndigheter. Disse selskapene skal bli prioritert ved SAFA-inspeksjoner og Kommisjonen vil sikre seg at operatørene har implementert og anvender de nevnte action plans før neste oppdatering av svartelisten. Merknader Rettsaktene omtalt ovenfor (t.o.m. forordning 1043/2007) er innarbeidet i norsk rett på grunnlag av EØS-komiteens beslutning nr. 167/2007.  Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i svartelisten (474/2006) i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordning 1400/2007 inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten for forordning 2111/2005. Forordning 1400/2007 ble gjennomført i nasjonal rett ved forskrift 4. desember 2007 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise (svartelistingsforskriften), i påvente av at rettsakten tas inn i EØS-avtalen. Sakkyndige instansers merknaderRettsaktene som omhandler oppdateringer av svartelisten har tidligere vært behandlet i spesialutvalget for transport der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet er representert. Spesialutvalget har tidligere funnet rettsakten EØS-relevant og akseptabel.  

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1400/2007
Basis rettsaktnr.: 2111/2005
Celexnr.: 32007R1400

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.11.2007
Frist returnering standardskjema: 03.12.2007
Dato returnert standardskjema: 03.12.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.03.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 031/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.03.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen