EØS-notatbasen

F-gassforordningen - krav til merking av produkter

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1494/2007 av 17. desember 2007 som oppretter formen på merkene og ytterligere merkekrav på produkter og utstyr som inneholder visse fluorinerte klimagasser...

Commission Regulation (EC) No 1494/2007 of 17 December 2007 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, the form of the labels and additional labelling requirements as regards products and equipment containing certain fluorinated greenhouse...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.02.2008

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.02.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Kommisjonsforordningen ble vedtatt av Kommisjonen 17. desember 2007.

Sammendrag av innhold

F-gassforordningen er i praksis en rammeforordning som forutsetter fastsettelse av mer detaljert regelverk. Dette er én av flere underordnede forordninger som utdyper innholdet i f-gassforordningen.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1494/2007 oppretter merkekravene som skal brukes på produktene som opplistes i f-gassforordningen artikkel 7 (2). Merkekravene skal gjelde fra 1. april 2008. Det skal fremgå av merkene at produktet inneholder fluorinerte klimagasser som omfattes av Kyotoprotokollen, hvilke f-gasser produktet inneholder, og i hvilke mengder.

Merknader

Det vil måtte fastsettes nasjonale regler til gjennomføring av innholdet i forordningen. Klima- og forurensningsdirektoratet har sendt et forskriftsutkast på høring med høringsfrist 19. januar 2010. Forskriften forventes fastsatt i løpet av mai 2010. 

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsforordningen har ikke vært behandlet i spesialutvalget for miljø. Forordningen er imidlertid et nødvendig tillegg til f-gassforordningen som ble funnet relevant og akseptabel av spesialutvalget og som EØS-komiteen 1. februar 2008 besluttet at skulle innlemmes i EØS-avtalen.

Vurdering

Kommisjonsforordningen er en nødvendig utdyping av f-gassforordningen som spesialutvalget allerede har tatt stilling til.

Det er ikke behov for tilpasninger til denne forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1494/2007
Basis rettsaktnr.: 842/2006
Celexnr.: 32007R1494

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2007
Frist returnering standardskjema: 31.01.2008
Dato returnert standardskjema: 19.02.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 17.03.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 030/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart: 02.12.2009
Høringsfrist: 19.01.2010
Frist for gjennomføring: 18.03.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: