Glutenfrie produkter

Kommisjonsforordning (EF) nr. 41/2009 av 20 januar 2009 om sammensetning og merking av næringsmidler til personer med glutenintoleranse...

Commission Regulation (EC) No 41/2009 of 20 January 2009 concerning the composition and labelling of foodssuffs suitable for people intolerant to gluten...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.02.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.04.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Prosessen i EFTA:

Retsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved vedtak i EØS-komiteen 3. juli 2009.

Prosessen i Norge:

Faktanotat har vært til behandling i spesialutvalget 30.04.08.

Utkast til forordning er lagt ut på Mattilsynets nettsider på forhøring. Frist for kommentarer var 16. juni 2008. Det kom to innspill til forhøringen.

Sammendrag

Rettsakten omhandler sammensetning og merking av næringsmidler som er egnet til personer med glutenintoleranse. Bestemmelsene gjelder næringsmidler som inneholder ingredienser av hvete, rug, bygg eller krysninger av disse og som er spesielt behandlet for å redusere gluteninnholdet. Merkingen, samt reklame og presentasjon av slike næringsmidler skal være:

1.   "Gluten fri" - dersom næringsmidlet solgt til forbruker inneholder < 20 mg gluten/kg.

2.   "Svært lavt gluteninnhold" ("very low gluten") - dersom næringsmidlet solgt til forbruker innholder < 100 mg gluten/kg.

Forordningen tillater bruk av havre i "gluten frie" produkter under forutsetning av at havren er fremstilt eller bearbeidet slik at havren ikke er forurenset av hvete, rug, bygg eller krysninger av disse. Gluteninnholdet i slik havre skal ikke overstiger 20 mg/kg.

Forordningen tillater at produkter som ikke er spesielt fremstilt til personer med glutenintoleranse kan merkes "glutenfri" så sant produktene inneholder < 20 mg gluten /kg. Slike matvarer tillates ikke merket "svært lavt gluteninnhold" (< 100 mg gluten/kg).

Forordningen gjelder for alle næringsmidler unntatt morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger som er dekket av bestemmelser i direktiv 2006/141/EF.

Forordningens bestemmelser gjelder fra 1.01.2012. Men næringsmidler som oppfyller bestemmelsene i forordningen kan markedsføres fra den dagen forordningens bestemmelser er gjeldende i EØS.

Glutenfrie produkter har frem til i dag vært regulert i EØS av "rammeforskriften" Council Directive 89/398/EEC on Dietetic Foods (”særnær”forskriften).

CODEX STAN 118-1979 (amended 1983, revised 2008) om glutenfrie produkter (Codex standard for Foods for Special Dietary use for Persons intolerant to Gluten) ble akseptert på møtet i Codex Alimentarius Committee on nutrition and foods for special dietary uses (CCNFSDU) i november 2007 og ble vedtatt i Codex Alimentarius Commision i juli 2008. Codexstandarden omfatter næringsmidler med samme to glutennivåer som EUs forordning.

Merknader

Rettsakten krever ny norsk forskrift. Den nye forskriften vil være knyttet til "rammeforskriften" Council Directive 89/398/EEC on Dietetic Foods (”særnær”forskriften) på samme måte som f.eks. barnematforskriften, morsmelkerstatningsforskriften osv.

Kort konsekvensvurdering

Myndigheter

Forordningens bestemmelser krever ikke spesielt tilsyn eller overvåkning. Tilsyn av produktene kan inngå i vanlig tilsyn.

Myndighetene bør initiere informasjonskampanje for å sikre at forbruker forstår merkingen av produktgruppene. Det bør vurderes om informasjonskampanje rettet mot forbrukere skal gjennomføres i samarbeid med Norsk Cøliakiforening.

Industrien

Merkekravene tilsier at industrien må trykke opp ny emballasje med korrekt merking. Forordningens bestemmelser trer i kraft fra 1.01.2012 (nærmere 3 år). Ved fastsettelse av overgangstiden er det tatt hensyn til tidsperspektivet som er nødvendig ved opptrykk av ny emballasje. 

I dag praktiseres 200 mg gluten/kg som øvre nivå for gluten i produkter til personer med glutenintoleranse. Forordningens øvre grense er satt til  100 mg gluten/kg. Industrien må endre sammensetning i de produkter som ikke oppfylle kravene til tillatte glutennivåer. Signaler fra andre nordiske land tilsier at det ikke dreier seg om mange produkter. Det hevdes at de fleste produkter som allerede er på markedet har glutennivåer under 100 mg/kg. Det er ingen grunn til å tro at markedet er annerledes i Norge.

Forbrukerne

Forordningen krever lavere glutennivå enn hva som har vært praktisert som øvre nivå til nå. Forordningen har krav til to gluten nivåer og disse skal merkes forskjellig, slik at personer med glutenintoleranse kan velge ut i fra ønske og behov. Produktene skal merkes "glutenfri" og "svært lavt gluteninnhold".

Dette er en endring fra hvordan produktene merkes i dag. De aktuelle næringsmidlene merkes i dag "naturlig fri for gluten" og "glutenfri". De nye merkekravene forutsetter at det utarbeides god informasjon til forbrukerne om hva de ulike merkingene innebærer. Utvalget av produkter vil øke i det "renset" havre tillates brukt i produktene. Det tillates også at produkter som ikke er spesielt produsert til personer med glutenintolleranse merkes i henhold til forordningens bestemmelser.

Sakkyndige instansers merknader/høringsuttalelser

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Forhøring 

Utkast til forordning ble lagt ut på Mattilsynets nettsider til forhøring. Frist for kommentarer var 16.juni 2008. Det kom to innspill til forhøringen.

Høyskolen i Sør-Trøndelag mente at regelverket bør innehold bestemmelser om analysemetode.

Norsk Cøliakiforening (NCF) mente at 20 mg gluten/kg "in food as sold to the final consumer" er en høyere grense enn det som har vært praktisert for naturlig fri for gluten som var 20 mg/kg tørrstoff. I tillegg mente NCF at merking av produkter som inneholder > 20 mg gluten/kg og < 100 mg gluten/kg med "very low gluten" vil være et alvorlig feilsignal til cøliakere og alle som arbeider med å tilberede glutenfrie måltider. En slik merking vil signalisere at litt gluten er helt OK, i følge NCF. NCF foreslo at produktgruppen merkes med "rendered gluten free" eller "made gluten free".

Tabell viser forslag i nytt regelverk vs praksis i dag og innspill fra NCF:

Forslag i nytt regelverk          Praksis i Norge i dag                 NCF                         

Gluten free:                           Naturlig fri for gluten:          Naturlig fri for gluten:

20 mg gluten/kg "in

food as sold to the

final consumer"                    20 mg gluten/kg tørrstoff       20 mg gluten/kg tørrstoff

Very low gluten:                    Glutenfri:                            Made gluten-free eller

100 mg gluten/kg "in                                                        Rendered gluten-free:

food as sold to the

final consumer"                      200 mg gluten/kg                   100 mg gluten/kg        

Vurdering

Mattilsynet er positive til rettsakten. 

De nye forslagene til merking gir en bedre og mer korrekt informasjon om ulike glutennivåer enn hva som praktiseres idag. Produkter som inneholder opp til 100 mg gluten/kg er ikke glutenfrie, men inneholder svært lite gluten.

NCF hadde to innspill til merking av glutennivåene i forhøringen.

På SCoFCAH møtet 23.juni 2008 ble det fremmet forslag om at produkter med opp til 100 mg gluten /kg skulle merkes "rendered gluten free". Norge støttet dette forslaget på møtet med henvisning til NCFs innspill. Forslaget ble ikke tatt til følge, da det kun var 4 land som ønsket en slik merking. Problemstillingen vedrørende "in food as sold to the final consumer" påpekt av NCF i forhøringen, ble ikke tatt opp av noen medlemsland.

Produktene skal merkes "gluten fri" ("gluten free") når gluteninnholdet ikke overstiger 20 mg/kg og "svært lite gluten" ("very low gluten") når gluteninnholdet ikke overstiger 100 mg/kg.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2009)41
Rettsaktnr.: 41/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0041

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.01.2009
Frist returnering standardskjema: 06.03.2009
Dato returnert standardskjema: 03.04.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.07.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 078/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 03.04.2009
Høringsfrist: 03.07.2009
Frist for gjennomføring: 04.07.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 10.07.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.07.2009

Lenker

Til toppen