Konsolidert IPPC-direktiv

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/1/EF av 15. januar 2008 vedrørende integrert forebygging og begrensning av forurensning...

Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.02.2008

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.04.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Kjemikalier, industriell risiko og bioteknologi

Status

Direktivet er vedtatt i EU. Det er funnet relevant og akseptabelt av alle EFTA/EØS-land.

Direktivet er en såkalt kodifisert versjon (codified version) av det opprinnelige IPPC-direktivet med etterfølgende endringer. Bestemmelsene er søkt gjort lettere tilgjengelige. Man vil finne at en del bestemmelser er renummerert, omstrukturert eller flyttet på, men direktivet innebærer ingen materielle endringer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Vurdering

Direktivet anses EØS-relevant. Det kreves ikke annen tilpasningstekst enn den som gjelder for det opprinnelige IPPC-direktivet med senere endringer inntatt i EØS-avtalen. Direktivet vil ikke kreve endringer i norsk internt regelverk utover at henvisninger må endres for å reflektere at bestemmelsene er samlet i et nytt direktiv. 

Andre opplysninger

Dette nye IPPC-direktivet må ikke forveksles med det pågående arbeidet for et revidert og utvidet regelverk på IPPC-området.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/1/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008L0001

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.02.2008
Frist returnering standardskjema: 07.04.2008
Dato returnert standardskjema: 30.05.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.02.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 028/2012
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.02.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.02.2012