Kosttilskudd - regler for andre stoffer

Spesifikke regler for innhold av andre stoffer med ernæringsmessig eller fysiologisk effekt i kosttilskudd...

Specific rules on substances with a nutritional or physiological effect in food supplements...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.02.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Det er angitt i kosttilskuddirektivet (jf premiss nr. 8) at spesifikke regler om sammensetning for andre stoffer med ernæringsmessig eller fysiologisk effekt bør utarbeides. EU-kommisjonen publiserte i desember 2008 en rapport til EU-Parlamentet/Rådet om reguleringen av andre stoffer enn vitaminer og mineraler i kosttilskudd, jf. kosttilskuddirektivet art. 4.8.

EU-kommisjonen konkluderte her med at de ikke vurderer at det er nødvendig å utarbeide spesifikke regler for andre stoffer i kosttilskudd enn vitaminer og mineraler i kosttilskuddirektivet. Kommisjonen mente blant annet at eksisterende regelverk, og spesielt berikingsforordningen og påstandsforordningen, er tilstrekkelig for å harmonisere bestemmelsene over tid. Kommisjonen pekte også på at bestemmelsene om gjensidig godkjenning (mutual recognition) er et nyttig verktøy for å lette fri flyt av de aktuelle produktene.

Berikningsforordningens vedlegg III utgjør en negativliste for bruk av "andre stoffer" i mat. Stoffer med identifisert helserisiko skal enten forbys eller pålegges restriksjoner ved bruk i næringsmidler. Det er per i dag ikke oppført noen stoffer i vedlegget.

Flere EU-land har i dag nasjonale bestemmelser for tilsetning av stoffer med fysiologisk/ernæringsmessig effekt både til kosttilskudd og andre næringsmidler. De fleste medlemslandene ser et uttalt behov for felles regelverk på EU-nivå på området. Temaet har blitt diskutert i EU en rekke ganger og i ulike fora de siste par årene, og EU-kommisjonen har antydet at det kan bli aktuelt å vurdere behovet for spesifikt regelverk på nytt.

Regler som fastsetter betingelser for bruk av andre stoffer med ernæringsmessig eller fysiologisk effekt vil være viktig for å sikre trygge produkter. Direktiv 2002/46/EF om kosttilskudd (jf forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd) inneholder foreløpig bare spesifikke regler for tilsetning av vitaminer og mineraler til kosttilskudd. Kosttilskudd kan imidlertid inneholde en rekke andre stoffer med ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, f.eks. planter, urteekstrakter, fettsyrer, antioksidanter, fiber, etc.

Vurdering

Bruk av andre stoffer enn vitaminer og mineraler er svært vanlig brukt i kosttilskudd. Regler som fastsetter betingelser for bruk av disse stoffene vil være viktig for å sikre trygge produkter. Vi har ikke spesifikke regler for sammensetning av slike kosttilskudd i Norge i dag. Generelle bestemmelser om at næringsmidler skal være helsemessig trygge gjelder.

Norge har som følge av den relativt restriktive legemiddelforvaltningen som ble praktisert inntil 2009, tidligere hatt et relativt høyt beskyttelsesnivå for bruk av stoffer med fysiologisk/farmakologisk effekt i kosttilskudd og andre næringsmidler. Stoffer/urter som er klassifisert som legemiddelstoffer/urter var tidligere ikke tillatt å bruke i næringsmidler. Derfor har det tidligere ikke vært behov for å etablere et næringsmiddelregelverk for bruk av stoffer som har vært oppført på legemiddellisten/urtelisten i Norge. Med endringen i legemiddelforvaltningen har det forsvunnet en barriere mot tilsetning av stoffer til næringsmidler som i utgangspunktet er assosiert med risiko for helseskade.

Etter endringen i legemiddelforvaltningen har vi behov for et regelverk som regulerer tilsetning av stoffer med ernæringsmessig/fysiologisk effekt ("andre stoffer") i kosttilskudd og andre næringsmidler.

Primært bør det etableres et felles EØS-regelverk som regulerer tilsetning av stoffer med ernæringsmessig/fysiologisk effekt til kosttilskudd og andre næringsmidler. Dersom det ikke etableres felles regler har vi behov for å etablere et nasjonalt regelverk for andre stoffer.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2002/46/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen