Visse obligatoriske merkekrav

Kommisjonsdirektiv 2008/5/EF av 30. januar 2008 om obligatorisk merking av visse matvarer med ytterligere opplysninger enn de som kreves i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF ...

Commission Directive 2008/5/EC of 30 January 2008 concerning the compulsory indication on the labelling of certain foodstuffs of particulars other than those provided for in Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.02.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.04.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II 5. februar 2009.

Sammendrag av innhold

Direktivet er en kodifisering av tidligere direktiv vedr. særlig merkekrav på matvarer. Disse direktivene er rådsdirektiv 89/107/EØF om matvarer som har forlenget holdbarhet pga tilsetning av emballasjegass, direktiv 94/35 om bruk av søtstoff i matvarer, og kommisjonsdirektiv 2004/77/EF om merkingen av visse matvarer som inneholder glysirrisinsyre og ammoniumssalter av denne.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring i Norge.

Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndiges instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, , Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet , Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, , Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Rettsakten er kun en kodifisering av eksisterende regelverk. Rettsaktene er innarbeidet i norsk rett i forskrift 21. desember 1993 nr. 1385 om merking mv av næringsmidler. De relevante bestemmelsene er §§ 13a og 10 tredje, fjerde, femte og syvende ledd, samt § 11 pkt.11.

Rettsakten anses som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2008/5/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008L0005

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.02.2008
Frist returnering standardskjema: 14.03.2008
Dato returnert standardskjema: 05.05.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 004/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.02.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 09.03.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.03.2009

Lenker

Til toppen