ERG - utvidelse

Kommisjonsbeslutning 2007/804/EF av 6. desember 2007 som endrer beslutning 2002/627/EF om opprettelse av European Regulators Group for Electronic Communication Networks and Services...

Commission Decision 2007/804/EC of 6 December 2007 amending Decision 2002/627/EC establishing the European Regulators Group for Electronic Communication Networks and Services...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.01.2008

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.03.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Beslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juni 2008.

Beslutningen endrer beslutning 2002/627/EF om opprettelse av ERG (European Regulators Group).

Bakgrunnen for endringen er at Bulgaria og Romania har blitt medlemmer av EU, og dermed er det behov for å oppdatere vedlegget til beslutning 2002/627/EF. Vedlegget består av en liste over ERGs medlemmer, dvs. de nasjonale regulatørene i EU landene. Endringen består i å endre vedlegget til også å omfatte de nasjonale regulatørene i Bulgaria og Romania.

Det er ellers ingen substansielle endringer.

Vurdering

Beslutningen er EØS-relevant og må dermed vurderes for innlemmelse i EØS-avtalen.

Beslutningen endrer beslutning 2002/627/EF om opprettelse av ERG, som allerede er en del av EØS-avtalen.

For Norges del er det Post- og teletilsynet som deltar i ERG (som observatør). Tilsynet mener at utvidelsen av ERG til å omfatte Bulgaria og Romania er uproblematisk. Samferdselsdepartementet støtter tilsynets vurdering

Beslutningen krever ikke lov- eller forskriftsendring.

Beslutningen anbefales innlemmet i EØS-avtalen

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/804/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007D0804

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.01.2008
Frist returnering standardskjema: 29.02.2008
Dato returnert standardskjema: 01.04.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.06.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 068/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker