Offentlig kontroll - opplysninger fra 3.land

Utkast til kommisjonsbeslutning av [...] om retningslinjer for å assistere tredjeland når det gjelder å utarbeide og fremlegge informasjon om den generelle organiseringen og ledelsen av ordningene for helsekontroll slik det er lagt opp til i europaparmalents- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 ...

Draft Commission Decision of [...] on guidelines to assist third countries in drawing up and presenting information on the general organisation and management of their sanitary control systems as provided for in Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.01.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 22.06.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Prosessen i EU 

Utkastet er under utarbeidelse i arbeidsgruppe under Kommisjonen.

Prosessen i Norge

Norge ved Mattilsynet deltar i arbeidsgruppene hvor utkastet bearbeides.

Utkastet til rettsakt utfyller kontrollforordningens art. 47. Artikkelen forutsetter at Kommisjonen skal be tredjestater som har til hensikt å eksportere varer til Fellesskapet, om å legge fram visse opplysninger om den generelle organiseringen og ledelsen av ordningene for helsekontroll. Videre legger kontrollforordningen art. 47 opp til at det skal utarbeides retningslinjer som angir hvordan opplysningene skal utarbeides og fremlegges. Utkastet til rettsakt inneholder slik veiledning.

De opplysningene det tas sikte på å innhente er tilsvarende de som EUs inspeksjonskontor (FVO) innhenter før inspeksjoner i tredjeland eller listing av tredjeland man kan akseptere import fra. Det enkelte EU/EØS-land har hjemmel i SPS-avtalen til å be om slike opplysninger, men det er først ved kontrollforordningen at Kommisjonen har fått et utgangspunkt for å be om dette på fellesskapets vegne. Kommisjonen skal ikke be om andre opplysninger enn de selv er beredt til å sende til det enkelte land.

Vurdering

Utkastet retter seg mot Kommisjonen og tredjestater. Utkastet inneholder detaljert informasjon om hvilke opplysninger tredjeland som skal eksportere til Fellesskapet, skal oppgi til Kommsisjonen. Følgen av at opplysningene ikke gis fremgår av kontrollforordningen art. 47 nr. 4. Det kan settes særlige importvilkår i hvert enkelt tilfelle. De særskilte importvilkårene skal kun være midlertidige. Slike importvilkår gis som egne rettsakter etter komitologiprosedyre. Rettsakten har således kun indirekte betydning for de enkelte medlemsstater, og for Norge. Et eksempel på slik indirekte betydning er for eksempel reeksport av fisk som sendes til Kina for bearbeiding der. Kina må da være listeført, og ha oppgitt opplysningene som utkastet krever.

Mattilsynet anser forslaget for EØS-relevant og akseptabelt. 

Andre opplysninger

Utkastet hører også til i EØS-avtalen vedlegg II.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: