Økologi - separate fôrlinjer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1517/2007 av 19. desember 2007 om endringer av vedlegg III til rådsforordning (EØF) nr. 2092/1991 om separasjon mellom økologisk og ikke-økologisk fôrproduksjon ...

Commission Regulation (EC) No 1517/2007 of 19 December 2007 amending Annex III to Council Regulation (EEC) No 2092/91 as regards the derogation relating to the separation of organic and non-organic feed production lines...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.01.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.03.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

22.02.2010: Rettsakten er opphevet av forordning (EF) nr. 834/2007 og rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innholdet:
Hovedregelen i forordning 2092/1991 er at produksjon av økologisk og ikke-økologisk fôr skal være fysisk atskilt for å hindre sammenblanding. Et unntak har imidlertid åpnet for produksjon av økologisk og ikke-økologisk fôr ved de samme linjene, såfremt produksjonen er separert i tid, og tilfredstillende rengjøring av utstyret blir utført. Dette unntaket gikk ut 31. desember 2007. I juni 2007 ble forordning 834/2007 vedtatt. Denne forordningen vil erstatte dagens økologiregelverk fra 1. januar 2009, og inneholder ikke krav om at økologisk og ikke-økologisk fôrproduksjon må være fysisk separert. Dermed var det nødvendig å forlenge unntaket i det gjeldende regelverket ut 2008. Forordning (EF) nr. 1517/2007, som forlenger unntaket til 31. desember 2008, ble derfor vedtatt.

Merknader:
Rettsakten krever endring i forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler (økologiforskriften).

Rettsakten har ingen administrative konsekvenser av betydning. Rettsakten vil imidlertid få positive økonomiske konsekvenser for produsentene av økologisk kraftfôr, da de ellers ville ha vært nødt til å bygge separate anlegg eller produksjonslinjer for håndtering av økologisk og konvensjonelt fôr. De fleste av møllene ville måtte velge å kutte ut produksjon av økologisk kraftfor framfor å bygge en egen linje til et volum som er for lite til å forsvare en slik investering. Vesentlig færre anlegg ville ført til økte transportbehov både på råvare inn til anleggene og på ferdigprodusert fôrvare.

Sakkyndige instansers merknader:
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Denne saken har blitt diskutert i forbindelse med behandlingen av forordning nr. 834/2007.

Bransjen har fått anledning til å uttale seg i denne saken flere ganger, bl.a. i en undersøkelse Mattilsynet utførte i 2005.  

Vurdering

Det har vært stor bekymring rundt utfasingen av unntaket i fôrbransjen. En uformell undersøkelse som Mattilsynet gjorde i 2005, viste at åtte av de ni fôrmøllene som da produserte økologisk fôr, ikke hadde mulighet eller ønsket å fortsette å produsere økologisk fôr når muligheten for å bruke de samme produksjonslinjene forsvant. Å bygge en egen linje til økologisk fôr på de eksisterende anleggene, ble da anslått av bransjen til å ligge på mellom 4 og 5 millioner kroner. Fôrmøllene mente også at kravet om å holde økologiske og ikke-økologiske produkter atskilt, kunne håndteres ved separert produksjon i tid, HACCP-krav og gode reingjøringsrutiner. Mattilsynet har støttet denne vurderingen, og norske myndigheter har flere ganger spilt inn dette til EU-Kommisjonen når saken har vært diskutert. Det har også blitt vist til at det ikke er krav om fysisk separasjon av produksjon av økologiske og ikke-økologsike næringsmidler.  

Krav om fysisk separerte produksjonslinjer ville ført til dyrere fôr til gårdbrukere som har økologisk husdyrhold, og trolig større vanskeligheter med å skaffe økologisk fôr, samt mer transport. 

Rettsakten anses som relevant og akseptabel.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2007)1517
Rettsaktnr.: 1517/2007
Basis rettsaktnr.: 2092/1991
Celexnr.: 32007R1517

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.01.2008
Frist returnering standardskjema: 20.02.2008
Dato returnert standardskjema: 05.03.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.02.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 22.02.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen