Såvarer - ny art

Kommisjonsdirektiv 2007/72/EF av 13. desember 2007 om endring av rådsdirektiv 66/401/EØF når det gjelder inkludering av arten Galega orientalis Lam....

Commission Directive 2007/72/EC of 13 December 2007 amending Council Directive 66/401/EEC as regards the inclusion of the species Galega orientalis Lam...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.01.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.01.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 25. april 2008 ved EØS-komiteens beslutning nr 44/2008.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten fastsetter en mindre endring i rådsdirektiv 66/401/EØF om omsetning av frø av fôrvekster. Endringen består i at arten Galega orientalis Lam (norsk: geitvikke / strekbelg) tas inn på lista over plantearter som direktivet er gjeldende for, og med tilhørende bestemmelser om kvalitetskrav, maksimum partistørrelse m.v.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Galega orientalis Lam har i enkelte tilfeller vært dyrket i forsøkssammenheng i Norge. Såvare har i slike tilfeller vært importert på grunnlag av dispensasjon fra såvareforskriften.

Rettsakten medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning. I den grad arten fortsatt vil være aktuell i forsøksdyrking, eller også eventuelt i ordinær dyrking, vil endringen gjøre at såvare av denne arten vil kunne importeres og omsettes på vanlig måte. Slik sett vil endringen kunne medføre en forenkling for såvareforretninger, og for forvaltningen i forhold til å behandle sporadiske dispensasjonsøknader.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Rettsakten, og konsekvenser av denne, er vurdert å være av liten betydning for såvarebransjen og andre aktører. Synspunkter fra disse er derfor ikke innhentet. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2007/0072/EF
Basis rettsaktnr.: 1966/0401/EØF
Celexnr.: 32007L0072

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2007
Frist returnering standardskjema: 25.01.2008
Dato returnert standardskjema: 04.02.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 044/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.05.2008
Høringsfrist: 20.06.2006
Frist for gjennomføring: 26.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 24.06.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 30.06.2008

Lenker

Til toppen