Vet - Bluetongue

Kommisjonsforordning (EF) nr. 289/2008 av 31. mars 2008 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1266/2007 som gjennomfører regler i rådsdirektiv 2000/75/EF vedrørende kontroll med, overvåkning av og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue. ...

Commission Regulation (EC) No 289/2008 of 31 March 2008 amending Regulation (EC) No 1266/2007 on implementing rules for Council Directive 2000/75/EC as regards the control, monitoring, surveillance and restrictions on movements of certain animals of susceptible species in relation to bluetongue...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.01.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.06.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vurdert i EØS/EFTA-landene.  

Prosessen i EU : Utkastet ble behandlet i SCFCAH dyrehelse og dyrevelferd 9 - 10 januar 2008. Da det var noe uenighet blant medlemslandene vedrørende omfanget av de tilføyelser som er foreslått, ble avstemning utsatt. Saken kom opp igjen på SCFCAH dyrehelse og dyrevelferd 5-6 februar og Rev 2 ble gitt enstemmig tilslutning. Omfanget av tilføyelser var noe redusert i Rev 2 i forhold til Rev 1. 

Prosessen i Norge : Utkastet ble sendt til sentrale interessenter i næringen og Veterinærinstituttet for å få eventuelle innspill i forkant av møtet i SCFCAH. Rettsakten ble sendt på høring med frist 18. juli 2008. Den 26.02.2009 ble den pga blåtungesituasjonen i Norge tatt inn i norsk regelverk på nasjonalt grunnlag, selv om rettsakten ikke var gått gjennom EØS-komitéen.  Rettsakten ble vedtatt av EØS-komitéen 29.05.2009, og innlemmet i vedlegg 1, kapittel 1, del 3.2, Nr. 40.

Sammendrag av innhold: Rettsakten endrer bluetongueforordningen (EF) nr. 1266/2007 om kontroll, overvåkning og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue. Det føyes til tekst i helsesertifikatene for å tydeliggjøre de helsekrav som gjelder for å kunne unnta dyr, sæd, egg og embryo fra forbudet mot forflytning som gjelder i restriksjonssonene (vedlegg III til forordningen).

Merknader:  Rettsakten medfører behov for endring i forskrift av 30. april 2008 om kontroll med, overvåkning av bluetongue og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue. Sistnevnte forskrift implementerer forordning (EF) nr. 1266/2007. Rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser. Rettsakten er gjennomført med forskriftsendring 03.06.2009.

Sakkyndige instansers merknader :

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

For Norges del er det en fordel at kravene i forordningen, til å kunne unnta fra forbudet mot forflytning av dyr i restriksjonssonene, gjenspeiler seg i helsesertifikatene. Det vil bedre oversikten og forenkle tilsynsarbeidet ved dokumentkontroll i forbindelse med eventuell import av dyr fra disse områdene.

Medlemsland i EU med stor utbredelse av bluetongue uttrykte skepsis til detaljeringsgraden, da dette vil medføre merarbeid for deres tilsynspersonell.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 289/2008
Basis rettsaktnr.: 0075/2000
Celexnr.: 32008R0289

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.04.2008
Frist returnering standardskjema: 16.05.2008
Dato returnert standardskjema: 30.06.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.05.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 055/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.05.2008
Høringsfrist: 18.07.2008
Frist for gjennomføring: 30.05.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 03.06.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker