Meddelelse CCS-demonstrasjon

Meddelelse fra Europakommisjonen om tidlig demonstasjon av bærekraftig kraftproduksjon fra fossile brensler (CO2-fangst og lagring)...

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Supporting Early Demonstration of Sustainable Power Generation from Fossil Fuels...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.07.2008

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EUs energiministre drøftet klima- og energipakken under møtet i energi- og transportformasjonen i rådet 28. februar samt 6. juni. Saken ble diskutert under møtet i Det europeiske råd 19-20 juni.  

Sammendrag av innhold

Europakommisjonen la den 23. januar 2008 frem en omfattende klima- og energipakke, samtidig ble nye retningslinjer for statstøtte til miljøprosjekter lagt frem. Klima- og energipakken, som er en del av EUs strategiske energi gjennomgang, inneholder forslag til direktiver og meddelelser, og en av disse er meddelelsen om tidlig demonstasjon av bærekraftig kraftproduksjon fra fossile brensler (CO2-fangst og lagring).

 I meddelelsen gir Kommisjonen et tydelig signal til energiindustrien om at CCS er en del av framtidens europeiske rammeverk. Industrien må sammen med medlemslandene ta ansvar for at denne løsningen raskt kan tas i bruk. Kommisjonens rolle er å tilrettelegge gjennom forskning, koordinere innsatsen i de ulike landene og å bruke kvotesystemet til å stimulere. Det tas sikte på å etablere inntil 15 CCS-demonstrasjonsprosjekter innen 2015. Målet er at CCS skal være kommersielt attraktivt i 2020 eller snarlig deretter. Kommisjonen skal etablere en struktur (nettverk) for å koordinere og støtte tidlige CCS- demonstrasjonsprosjekter. Kommisjonen vil i 2008 sette ut anbud for å etablere et sekretariat som skal bistå med å plukke ut og koordinere arbeidet med demonstrasjonsprosjektene. Denne støttefunksjon skal legges til det 7. rammeprogram for forskning (FP7). FP7 har imidlertid begrensede midler til CCS. Kommisjonen viser til at Strategic Energy Tecnology Plan (SET-Plan) og de virkemidler som ligger under SET-Planen kan anvendes til å videreutvikle EUs CCS initiativ. Kommisjonen vil i 2008 legge frem en meddelelse om finansiering av CO2- lavutslippsteknologier under SET-planen. Kommisjonen vil revidere retningslinjene til Trans-European Energy Networks (TEN-E) for å inkludere CO2 infrastruktur. Kommisjonen etterlyser finansiell støtte fra industrien og medlemsland til utvikling av CCS- teknologi. Det anerkjennes også at det vil være behov for statsstøtte for å finansiere CCS- prosjekter, og det uttrykkes vilje til å vurdere statsstøtte positivt.    

Merknader

EU og Norge har felles interesser i å få på plass tidlige CCS-demonstrasjonsprosjekter. Norge følger prosessen i EU med demonstrasjonsprosjektene for CCS. Anbudsinvitasjon for sekretariat til nettverket, som skal koordinere demonstrasjonsprosjektene og sørge for kunnskapsdeling, vil sendes ut i løpet av sommeren 2008. Utvelgelsen av prosjektene vil sannsynligvis ikke skje før primo 2009.  

Meddelelsen fra Kommisjonen ved DGTREN om finansiering av CO2-lavutslippsteknologier ventes lagt frem primo 2009.  

Ingen av de planlagte CO2-håndteringsprosjektene i Norge kan gjennomføres uten betydelig offentlig finansiering. Kommisjonen viser i de nye retningslinjene for statsstøtte til miljøprosjekter til at mangel på erfaring med slike prosjekter gjør at man ikke vil fastsette retningslinjer for statsstøtte til CO2-håndteringsprosjekter nå. Spørsmålet om statsstøtte til konkrete CCS-prosjekter vil således fortsatt måtte vurderes direkte i forhold til statsstøttereglene – herunder unntaksbestemmelsene – i EØS-avtalen og EF-traktaten. I meddelelsen anerkjennes det at det vil være behov for statsstøtte for å finansiere CCS- prosjekter, og det uttrykkes vilje til å vurdere statsstøtte positivt.

Sakkyndige instansers merknader

Saken behandles i spesialutvalget for energi hvor Finansdepartementet, Fornyingsdepartementet, Miljøverndepartementet, Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet er representert.

Vurdering

Tiltakene forutsettes politiske vedtak før de settes i verk. Lovforslag innen energi som bebudes i klima- og energipakken antas å være EØS relevante. Det er for tidlig å vurdere om eventuell lovendring vil medføre lovendring i norsk lov. De forslag som vil komme på områder som dekkes av pakken og de foreløpige politiske konklusjoner vil først måtte forhandles frem i Råd og Europaparlamentet.    

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Politiske dokumenter
KOM-nr.: KOM(2008)30
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen