Vet - import av fugler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1278/2007 av 29. oktober 2007 om endring av forordning (EF) nr. 318/2007 om dyrehelsemessige betingelser for import av visse fugler til Fellesskapet samt karantenebetingelsene for dette...

Commission Regulation (EC) No 1278/2007 of 29 October 2007 amending Regulation (EC) No 318/2007 laying down animal health conditions for imports of certain birds into the Community and the quarantine conditions thereof...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.06.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trådte i kraft i EU den 19. november 2007.

Iht. EØS-avtalen vedlegg I innledende del nr. 7, er Norge forpliktet til å gjennomføre rettsakten samtidig med EU. Arbeidet med å foreta nødvendig forskriftsendring er imidlertid forsinket. Mattilsynet planlegger å sende utkast til forskrift som skal gjennomføre rettsakten i norsk rett på høring ca. 1. oktober d.å.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder endringer i forordning (EF) nr. 318/2007. De viktigste endringene gjøres i forordningen artikkel 13. Endringene innebærer at det ved mistanke om aviær influensa (AI) eller Newcastle disesase (ND) hos importerte fugler eller testkyllinger på godkjent karanteneanlegg eller -senter heretter kun vil være krav om at anlegget/senteret skal settes under offentlig tilsyn, at det skal tas ut prøver for diagnostiske undersøkelser og at ingen fugler må føres til eller fra det aktuelle anlegget eller enteret før mistanken er avkreftet. Avlivning og destruksjon av fugler og testkyllinger og rengjøring og desinfeksjon av anlegget/aktuell enhet i senteret skal iverksettes først etter at diagnosen er bekreftet.

Rettsakten endrer i tillegg ordlyden, men ikke det materielle innholdet, i visse andre artikler i forordningen, samt listen i forodningen vedlegg V over karanteneanlegg og -sentra i EØS som er godkjent for å motta importerte fugler for karantenering. Endringer i forhold til forrige liste er at:

  • fem anlegg i Tsjekkia tas ut
  • ett anlegg i Danmark tas ut
  • ett anlegg i Tyskland tas ut
  • åtte anlegg i Spania tas ut
  • ett anlegg i Østerrike tas ut, og
  • to anlegg i UK føyes til.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 464 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av levende pattedyr, fugler, reptiler, amfibier, bier og humler.

Tiltakene som skal iverksettes ved mistanke om AI og ND hos de importerte fuglene eller testkyllinger på godkjent karanteneanlegg eller -senter blir langt mindre inngripende og kostnadskrevende enn tidligere. Tatt i betraktning at fuglene/testkyllingene holdes i karantene (isolert fra andre fugle-/fjørfehold), vil lempeligere tiltak ved sjukdomsmistanke neppe medføre nevneverdig økning av risikoen for spredning av sjukdommene.

Norske importører kan importere fugler fra tredjestater via karanteneanlegg eller -sentra i andre EØS-stater. Endringer i listen over godkjente karanteneanlegg og -sentra i EØS påvirker således omfanget at karantenetilbudet norske importører prinsipielt sett vil kunne benytte seg av.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1278/2007
Celexnr.: 32007R1278

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.10.2008
Høringsfrist: 01.01.2009
Frist for gjennomføring: 19.11.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen