Veterinære legemidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1064/2007 av 17. september 2007 som endrer vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr 2377/90 om en Felleskaps prosedyre for fastsettelse av grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse for Avilamycin...

COMMISSION REGULATION (EC) No 1064/2007 of 17 September 2007 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards Avilamycin...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.06.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.11.2007

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU- kommisjonen 21. juni 2007, og ble innlemmet i EØS-avtalen 25. april 2008. Rettsakten er gjennomført ved endring av forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, fastsatt 28. april 2008.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1064/2007 omhandler: Avilamycin er et antibiotika i gruppen orthosomyciner. Avilamycin er etter anbefaling fra (Commitee for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP) blitt inkludert på vedlegg I til forordning (EØF) nr. 2377/90. Grenseverdier er fastsatt for svin og fjørfe (muskel, skinn+fett, lever og nyre), samt kanin (muskel, fett, lever og nyre). Grenseverdiene gjelder ikke for fjørfe som legger egg til humant konsum.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært på høring hos Statens legemiddelverk, Den Norske veterinærforening, kjøttbransjens landsforening, landbrukssamvirkets felleskontor, fagsenteret for fjørfe, fiskeri og havbruksforeningens landsforening, Tine og Norges veterinærhøgskole. Mattilsynet har ikke mottatt noen merknader til rettsakten.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel. Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1064/2007
Basis rettsaktnr.: 2377/1990
Celexnr.: 32007R1064

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.09.2007
Frist returnering standardskjema: 30.10.2007
Dato returnert standardskjema: 30.11.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 25.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 047/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.11.2007
Høringsfrist: 02.01.2008
Frist for gjennomføring: 28.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 28.04.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 30.04.2008

Lenker