Vet - SVD i Italia

Kommisjonsvedtak 2008/297/EF av 27. mars 2008 som endrer vedtak 2005/779/EF som angår dyrehelsemessige beskyttelsestiltak mot smittsomt blæreutslett hos svin i Italia....

Commission Decision 2008/297/EC of 27 March 2008 amending Decision 2005/779/EC concerning animal health protection measures against swine vesicular disease in Italy....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 05.05.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2005/779/EF som angår dyrehelsemessige beskyttelsestiltak mot smittsomt blæreutslett hos gris (SVD) i Italia. Rettsaktens del 1, kapittel II fastsetter dyrehelsemessige bestemmelser som skal gjelde for 1) regioner i Italia som er ansett som fri for SVD og for 2) regioner i Italia som ikke er ansett som fri for SVD.

Sykdommen har vært påvist i Italia siden 2005. Utbrudd i 2007 i områder, som til da var ansett som fri for sykdommen, førte til at Italia har innført kontrolltiltak mot sykdommen i hele landet. Italia har også trukket tilbake "fristatus" for sykdommen for enkelte provinsers vedkommende hvor ytterligere spredning var sannsynlig. Disse tiltakene har vist seg å være effektive. Derfor endres nå vedtak 2005/779/EF slik at Italia nå selv kan oppheve et områdes status som sykdomsfritt og derved gjøre landets veterinærmyndighet bedre rustet til å reagere hurtig og effektivt på eventuelle nye utbrudd av SVD - også i områder som tidligere var ansett som fri for sykdommen. I tillegg til dette har Italia satt i verk utvidet overvåking og testing av svin på oppsamlingsplasser for svin for å redusere faren for spredning av sykdommen via slike virksomheter.

Merknader

Det ansees ikke nødvendig at det utarbeides en norsk forskrift i denne sammenheng.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/297/EF
Celexnr.: 32008D0297

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen