Vet- biprodukter

Kommisjonsforordning (EF) nr. 399/2008 av 5. mai 2008 om endring av vedlegg VIII i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 angående krav til bearbeidet kjæledyrfôr...

Commission Regulation (EC) No 399/2008 of 5 May 2008 amending annex VIII to Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards requirements for certain processed petfood...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.05.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.06.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg VIII i forordning (EF) nr. 1774/2002 (biproduktforordningen) og omhandler endrede krav med hensyn til omsetting av bearbeidet kjæledyrfôr. Ved omsetting av behandlet kjæledyrfôr som ikke var hermetisert, var kravet tidligere at fôret måtte ha blitt varmet opp til minst 90 grader Celsius. Dette kravet er nå endret, slik at man har mer fleksibilitet ved framstilingen av slikt kjæledyrfôr. Nå er det kun de animalske produktene i kjæledyrfôret som må varmes opp til 90 grader, alternativt at kjøtt/kjøttproduktene i fôret varmes opp til 90 grader, mens alle andre animalske produkter (melk, egg, fiskeprodukter osv) må være behandlet i henhold til biproduktforordningen.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten myker opp regelverket med henhold til produksjon av bearbeidet kjæledyrfôr. Det er allerede tillatt å importere kjæledyrfôr som er bearbeidet i henhold til det nye regelverket, og nå tillates produksjon av slikt kjæledyrfôr også innenfor EØS-området.

Aktuelle produsenter av kjæledyrfôr har ikke gitt noen klar tilbakemelding om hvilke konsekvenser denne endringen vil få, men det forventes at en oppmykning av regelverket vil gjøre det enklere for næringen.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 399/2008
Basis rettsaktnr.: 1774/2002
Celexnr.: 32008R0399

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.05.2008
Frist returnering standardskjema: 25.06.2008
Dato returnert standardskjema: 30.06.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 059/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 05.06.2008
Høringsfrist: 20.07.2008
Frist for gjennomføring: 12.06.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen