Vet - kjøttimport 3. stat

Kommisjonsvedtak 2008/883/EF av 21.november 2008 om endring av vedlegg II til rådsvedtak 79/542/EØF angående regionalisering av Brasil angående lister over tredjestater eller deler av tredjestater som er godkjent for import til fellesskapet av visse typer ferskt kjøtt....

Commision Decision of 21 november 2008 amending Annex II to Council Decision 79/542/EEC as regards the regionalisation for Brazil in the list of third countries or parts therof from which imports into the Community of certain fresh meat is authorised...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.11.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/EØS-statene

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II til vedtak 79/542/EØF når det gjelder import av ferskt kjøtt fra Brasil. Etter inspeksjon fra Kommisjonen er listen over områder i tredjestater hvorfra det er tillatt å importere ferskt, utbeinet og modnet storfekjøtt blitt endret for Brasil (BR-1). Kommisjonen fant under sin inspeksjon tilfredsstillende garantier med hensyn til kontroll med dyrehelsen i disse områdene.Bakgrunnen er at noen områder av OIE har fått status som fri for munn- og klovsyke med vaksinering. Disse områdene får derfor eksportere utbeinet og modnet storfekjøtt. Rettsaken gjelder fra 1. desember 2008. Partier av kjøtt fra områder som tidligere ble definert som BR-1 (jf 2008/642/EF) fra dyr som er slaktet før 1. desembr 2008, kan importeres til fellesskapet inntil 14. januar 2009.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 3. juli 2008 nr. 784 om import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter mv. av landpattedyr fra tredjestater.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/883/EF
Celexnr.: 32008D0883

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.12.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 04.12.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen