Endring av 169 MHz-beslutningen

Kommisjonsbeslutning 2008/673/EF av 13. august 2008 om endring av beslutning 2005/928/EF om harmonisering av frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz i Fellesskapet....

Commission Decision 2008/673/EC of 13 August 2008 amending Decision 2005/928/EC on the harmonisation of the 169,4-169,8125 MHz frequency band in the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.10.2008

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.12.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonebeslutningen ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XI (uten tilpasningstekster) 26. september 2009 ved EØS-komiteens beslutning 096/2009.

Sammendrag av innhold

Beslutningen inneholder to mindre endringer av Kommisjonens beslutning 2005/928/EF om harmonisering av frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz. Den ene endringen er at tillatt kanalbåndbredde for kanalene 1a-3b i annekset til beslutningen er endret fra 12,5 kHz til "opp til 50 kHz". Den andre endringen er at tillatt kanalbåndbredde for kanalene 4b-8a i annekset til beslutningen er endret fra 50 kHz til "opp til 50 kHz".

Endringene er gjort fordi nye studier viser at de tidligere vilkårene er unødvendig strenge, og at den teknologiske utviklingen har medført mindre fare for skadelig frekvens selv om en tillater større båndbredde. Endringene gir brukerne større fleksibilitet til å velge det mest hensiktsmessige utstyret til sitt formål.

Endringene foreslås inntatt i norsk rett ved endring av forskrift som gir generelle tillatelser til bruk av frekvenser av 20. april 2007 nr. 439, (fribruksforskriften). I forslaget til ny § 9 tredje ledd er maksimalt tillatt båndbredde økt fra 12,5 kHz til 50 kHz for det aktuelle frekvensbåndet. §§ 12 første ledd og 16 tredje ledd er allerede i samsvar med endringene i beslutningen. Ved revisjonen av fribruksforskriften er nåværende § 16 tredje ledd foreslått flyttet til § 17 fjerde ledd. Det vil ikke være behov tekniske eller materielle tilpasningstekster i forbindelse med at beslutningen tas inn i EØS-avtalen. Endringen i fribruksforskriften vil etter planen tre i kraft 1. juli 2009. 

Vurdering

Endringene er i samsvar med norske frekvensinteresser på området. Innholdet i beslutningen er i samsvar med innholdet i den reviderte fribruksforskriften §§ 9 tredje ledd, 12 første ledd og 17 fjerde ledd. Endringene i fribruksforskriften er ventet å tre i kraft 1. juli 2009.

Beslutningen er i henhold til EUs generelle frekvenspolitikk, jf. frekvensvedtaket.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2008)673
Rettsaktnr.: 0673/2008/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/676/EF
Celexnr.: 32008D0673

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.10.2008
Frist returnering standardskjema: 19.11.2008
Dato returnert standardskjema: 21.01.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.09.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 096/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.10.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: