Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av gjennomføringsforordningen

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1033/2008 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 802/2004 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 139/2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger...

Commission Regulation (EC) No 1033/2008 amending Regulation (EC) No 802/2004 implementing Council Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.10.2008

Spesialutvalg: Konkurransesaker

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.10.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 21 om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 117/2009. Beslutningen trer i kraft 23. oktober 2009.

Sammendrag av innhold

Forordning (EF) nr. 802/2004 ("gjennomføringsforordningen") fastsetter nærmere regler for gjennomføring av fusjonsforordningen, herunder ved å fastsette blanketter for melding av fusjoner til Kommisjonen. Forordning (EF) nr. 1033/2008 endrer denne gjennomføringsforordningen på to punkter:

  • forordningen foretar nærmere presiseringer mht. gjennomføringen av avhjelpende tiltak ("commitments"), jf. art. 6 nr. 2 og 8 nr. 2 i fusjonsforordningen
  • forordningen gjennomfører nødvendige endringer i gjeldende blanketter som følge av Bulgaria og Romanias tiltredelse, samt tilpasninger til EØS-avtalen.

Endringene er som følger:

  • vedtagelse av en egen blankett (blankett RM) for melding av tilbud om avhjelpende tiltak
  • fastsettelse av at det kan oppnevnes en forvalter ("trustee") for å bistå Kommisjonen i overvåkning av overholdelsen av avhjelpende tiltak eller for gjennomføring av tiltakene 
  • presisering av at dersom partene ikke overholder forpliktelsen til å merke av konfidensiell informasjon, jf. gjennomføringsforordningen art. 18, vil Kommisjonen presumere at meldingen ikke inneholder konfidensiell informasjon
  • blankettene endres slik at de reflekterer tiltredelsestraktaten for Bulgaria og Romania samt EØS-avtalen. Forpliktelsen til å fremlegge informasjon om foretakssammenslutningen utvides til å gjelde også omfang og virkninger på EFTA-landenes territorium.

Merknader

Forordningen endrer forordning (EF) nr. 802/2004, som er innlemmet i EØS-avtalen ved samme beslutning av EØS-komiteen. Gjennomføring av rettsakten i norsk rett innebærer at forskrift 1992 nr. 966 om prosessuelle konkurranseregler i EØS-avtalen m.v. kapittel XIV må endres. 

Sakkyndige instansers merknader

FAD ser endringene som hensiktsmessige for å sikre en effektiv håndtering av tilbud om avhjelpende tiltak. Tilpasninger til EØS-avtalen foretas vanligvis ved EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av nytt regelverk i EØS-avtalen. FAD mener at det i denne saken er klart mest hensiktsmessig og brukervennlig at henvisninger til EØS-avtalen og plikt til å innta informasjon knyttet til EFTA-statene fremgår direkte av Kommisjonens blanketter.

Vurdering

Saken innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1033/2008
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008R1033

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.10.2008
Frist returnering standardskjema: 05.11.2008
Dato returnert standardskjema: 04.11.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.10.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 117/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen