Kodifiseringsdirektiv, 2. direktiv

Kodifiseringsdirektiv, 2. direktiv ...

Directive 2012/30/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and others, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 54 of the Treaty o...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.10.2008

Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXII. Selskapsrett

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivet ble vedtatt 25. oktober 2012. Direktivet, som ble publisert i OJ 14. november 2012 (14.11.2012 OJ [2012] L 315), har trådt i kraft i EU.

Direktivet tilsvarer forslaget fremsatt som COM(2011)29. Dette forslaget var tidligere fremsatt i hhv COM(2008) 544 og COM(2010)388. Bakgrunnen for de endrede forslagene var at Kommisjonens juridiske enhet (Legal Service)tok opp spørsmål om forslaget var en ren kodifisering eller om forslaget også innebærer materielle endringer. Dette hadde sammenheng med at Kommisjonen, i lys av EU-domstolens avgjørelse 6. mai 2008 i sak C-133/06, anså det nødvendig å endre forslaget Artikkel 6(2), som tilsvarte Direktiv 77/91/EØF Artikkel 6(3). Endringen av Artikkel 6(2), som innebærer at det er inntatt en henvisning til EU-parlamentet, slik at både parlamentet og rådet gis kompetanse til å vurdere, og, hvis nødvendig, revidere direktivets minste kapitalkrav, er av materiell karakter og går utover ren kodifisering. Det måtte derfor fremsettes et endringsforslag.   

Sammendrag av innhold

Direktivforslaget gjelder kodifisering av 2. direktiv med senere endringsdirektiver.

Vurdering

Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt. Reglene er allerede gjennomført i norsk rett og medfører ikke behov for lovendringer. Direktivet kan ikke ses å innebære administrative og økonomiske konsekvenser.            

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/0030/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012L0030

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.11.2012
Frist returnering standardskjema: 01.01.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker