RoHS-2

Europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU av 8. juni 2011 om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (omarbeiding)...

Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.10.2008

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktiv 2011/65/EU ble vedtatt 8. juni 2011. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2013 av 3. mai 2013.

Norge deltar aktivt i det pågående arbeid i EU knyttet til dette regelverket, herunder blant annet deltakelse i TAC (Technical Adoption Committee) og faglige innspill. Norge har gjennom hele prosessen i forbindelse med utarbeidelse av RoHS 2 gitt inn spill og kommentarer. Kommentarer og innspill er gitt i forbindelse med møter i TAC, gjennom Norges delegasjon til Den Europeiske Union til aktuelle aktører og på politisk nivå. Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar også i EUs omfattende og pågående arbeid med utarbeidelse av FAQ (frequently asked questions) knyttet til RoHS 2.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2002/95/EF innførte forbud mot bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte difenyletere (PBDE) i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Direktivet trådte i kraft 1. juli 2006. Direktiv 2002/95/EF omtales som RoHS-direktivet - Restrictions on Hazardous Substances. Bakgrunnen for dette regelverket er å beskytte menneskers helse, miljøvennlig gjenvinning og behandling av elektriske og elektroniske produkter og beskyttelse av miljøet mot farlige stoffer.

Direktiv 2011/65/EU - omtalt som RoHS 2 - ble vedtatt 8. juni 2011. Direktiv 2011/65/EU har virkning fra 3. januar 2013 og direktiv 2002/95/EF oppheves med virkning fra samme dato. Gjennom direktiv 2011/65/EU utvides listen over produkter som omfattes av regelverket; nye grupper og produkter som vil bli omfattet er medisinsk utstyr, overvåknings- og reguleringsinstrumenter. Videre er det en gruppe som betegnes som "andre produkter" som inkluderer en rekke produkter som for eksempel elektriske og elektroniske leker, kort med lyd og lys, skjøteledninger, elektriske tannbørster.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - direktiv 2002/95/EF - er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser: Direktiv 2002/95/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 ved EØS-komitébeslutning nr. 147/2003 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av direktiv 2011/65/EU vil skje ved endringer i produktforskriften.

Direktiv 2011/65/EU har virkning fra 3. januar 2013, og direktiv 2002/95/EF oppheves med virkning fra samme dato. Det er derfor viktig at Norge har tilsvarende oppdatert og forbedret regelverk på plass som resten av Europa, både i forhold til beskyttelse av helse og miljø, tilsvarende rammebetingelser for berørt norsk industri og for norske myndigheter i forhold til håndhevelse av det aktuelle regelverket.

Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet - www.klif.no.

Økonomiske/administrative konsekvenser: Det ble foretatt en konsekvensvurdering av hoveddirektivet 2002/95/EF ved gjennomføring av denne rettsakten i norsk rett. Kostnadene ved innføring ble vurdert til å være små, videre måtte aktuelle produsenter uansett oppfylle kravene for å kunne eksportere til EØS-området. Gjennomføring av direktiv 2011/65/EU anses ikke å ha vesentlige kostnader siden det er en videreutvikling av eksisterende regelverk. Utvidelse av regelverket er blant annet beregnet til å gi 1400 tonn bly og 10 tonn flammehemmere mindre i den europeiske avfallsstrømmen.
Klima- og forurensningsdirektoratet utarbeider også en konsekvensvurdering av direktiv 2011/65/EU som vil publiseres sammen med forslag til endringsforskrift når dette legges ut på høring.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Direktiv 2011/65/EU er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling. Forslag til RoHS 2 har også vært behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling (EØS-faktanotat i 2008).
Informasjon om det nye/reviderte regelverket ligger på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet (www.klif.no). Arbeid med gjenomføringsforskrift for direktiv 2011/65/EU er påbegynt.

Vurdering

Direktiv 2011/65/EU er en videreutvikling, oppdatering og forbedring av direktiv 2002/95/EF. Direktiv 2002/95/EF er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett (produktforskriften). Det er viktig at Norge får tilsvarende oppdatert og forbedret regelverk som resten av Europa, både i forhold til beskyttelse av helse og miljø, tilsvarende rammebetingelser for berørt norsk industri og for norske myndigheter i forhold til håndhevelse av det aktuelle regelverket.

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/0065/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/0095/EF
Celexnr.: 32011L0065

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.07.2011
Frist returnering standardskjema: 12.08.2011
Dato returnert standardskjema: 29.02.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 067/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: