Vet - reststoffovervåking

Kommisjonsvedtak 2008/772/EF av 1. oktober 2008 som endrer vedtak 2004/432/EF om godkjenning av overvåkningsplaner for reststoffer fremlagt av tredjestater i henhold til rådsdirektiv 96/23/EF ...

Commission decision of 1 October 2008 amending Decision 2004/432/EC on approval of residue monitoring plans submitted by third countries in accordance with Council Directive 96/23/EC...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 06.10.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegget i vedtak 2004/432/EF over tredjestater som har godkjente overvåkningsplaner for reststoffer i animalske produkter og som dermed oppfyller ett av kravene for eksport til EØS området.  Endringen medfører at Sør-Afrika igjen har fått godkjent overvåkningsplanene for reststoffer i vilt og oppdrettsvilt; fra og med juni 2008 og frem til denne rettsakten (2008/772/EF) var de kun godkjente for oppdretts- og viltlevende struts. Israel har fremlagt og av kommisjonen fått godkjent overvåkningsplaner for oppdrettsvilt. Kina har fått godkjent planen for egg og Ukraina har fått godkjent planene for fjørfe, hest og akvakulturdyr.

Rettsakten korrigerer også enkelte fotnoter som var feilnummererte i forrige vedlegg til vedtak 2004/432/EF.

Merknader

Rettsakten krever endringer i vedleggene til følgende forskrifter:

Forskrift 3. juli 2008 nr. 784 om import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter av landpattedyr fra tredjestater. 

Forskrift 3. juli 2008 nr. 785 om import av ferskt kjøtt og kjøttprodukter av fjørfe, struts og fuglevilt, konsumegg og eggprodukter. 

Med hjemmel i matloven § 23, tredje ledd fastsettes endringene av Mattilsynet uten forutgående høring.

Rettsakten vil ikke medføre merarbeid eller økte kostnader for tilsynsmyndigheten. Det antas at endringene heller ikke vil føre til økte kostnader for næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/772/EF
Celexnr.: 32008D0772

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker