Kommisjonsforordning som gir effekt til artikkel 6(3) og artikkel 7 i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) Nr 782/2003 om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip og endrer den forordningen...

Kommisjonsforordning som gir effekt til artikkel 6(3) og artikkel 7 i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) Nr 782/2003 om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip og endrer den forordningen...

Commission regulation giving effect to Article 6(3) and Article 7 of Regulation (EC) No 782/2003 of the European Parliament and of the Council on the prohibition of organotin compounds on ships and amending that regulation...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.09.2008

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 13. juni 2008 og trådte i kraft 4. juli 2008 (20 dager etter publisering i "official journal").

Sammendrag av innhold

Forordningen utfyller og endrer forordningen om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip, som ble vedtatt i EU 14. april 2003 og er inntatt i EØS-avtalens vedlegg XIII 56p. Forordningen gjennomførte Konvensjon om regulering av skadelige bunnstoffsystemer på skip, 2001 (AFS-konvensjonen) i EØS-området og tilrettela med dette for ratifikasjon av konvensjonen i Europa.

Forordningen fra 2003 innførte forbud mot å påføre bunnstoff som inneholder organiske tinnforbindelser på alle EU-skip fra 1. juli 2003 og videre forbud mot tilstedeværelse av slike forbindelser på alle skip uansett flagg når disse anløper en europeisk havn fra 1. januar 2008. Forordningen inneholder også krav til besiktigelse, sertifisering og havnestatskontroll. Dersom AFS-konvensjonen ikke var trådt i kraft innen 1. januar 2007, følger det av forordningens art. 6 (3) og 7 at Kommisjonen skulle treffe egnede tiltak for å gi skip som seiler under flagget til en tredjestat mulighet til å dokumentere at de overholder forbudet, samt for havnestatskontroll.

AFS-konvensjonen trådte i kraft 17. september 2008. Før dette vedtok Kommisjonen imidlertid en forordning i tråd med ovennevnte, der det bl.a. fastsettes at skip fra tredjeland i mellomtiden skulle fremvise "statement of compliance" og havnestatskontroll gjennomføres i samsvar med direktiv 91/21/EF.

Etter AFS-konvensjonens ikrafttredelse må skip som seiler under flagget til konvensjonens parter i tråd med konvensjonen demonstrere at de overholder forbudet gjennom såkalt AFS-sertifikat.

Kommisjonsforordningen er likevel fortsatt relevant etter at AFS-konvensjonen nå har trådt i kraft, da kravet om samsvarserklæring ("statement of compliance") fortsatt vil gjelde for ikke-parter, jf. art. 2 (4). Videre endres begrepet "AFS-samsvarserklæring" i art. 2 (9) og 6(2)(b) til "Europeisk AFS-samsvarserklæring" og henvisningen til MEPC.101(48) erstattes med MEPC.102(48).

Merknader

Forordningen er hjemlet i og endrer Europaparlaments- og rådsforordning (EF) Nr 782/2003 om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip.

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen har blitt behandlet i spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert.

Vurdering

Gjeldende norsk regelverk og politikk på området

Den opprinnelige forordningen fra 2003 er innført i norsk rett gjennom forskrift av 20. november 2003 nr. 1388 om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip. Forbudet mot bruk av organiske tinnforbindelser følger også av forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 2-8.

Etter AFS-konvensjonens ikrafttredelse vil kun kravet om AFS-samsvarserklæring fra tredjeland innebære et relevant tillegg til gjeldende norsk rett. Pga. EØS-avtalens krav til rettslig implementering må forordningen likevel gjennomføres i norsk rett "som sådan". Dette kan gjøres ved en forskrift i medhold av lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven). Sjøfartsdirektoratet er delegert forskriftskompetanse på området, jf. delegeringsvedtak av 29. juni 2007 nr. 849.

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forordningen antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Konklusjon

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 536/2008
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32008R0536

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.06.2008
Frist returnering standardskjema: 28.07.2008
Dato returnert standardskjema: 10.10.2008
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker