Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Veterinære legemidler

Kommisjonsforordning (EF) nr. 542/2008 av 16. juni 2008 som endrer vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en Felleskaps- prosedyre for fastsettelse av grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse for cyfluthrin og lectin fra rød nyrebønn...

COMMISSION REGULATION (EC) No 542/2008 of 16 June 2008 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards cyfluthrin and lect...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.09.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.10.2008

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIII. Legemidler

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II 5. februar 2009.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EF) nr. 542/2008 omhandler cyflutrin og lectin. Cyflutrin er et pyetroid som brukes mot ektoparasitter og var tidligere oppført med en midlertidig MRL- verdi i Vedlegg I for storfe (muskler, fett, lever, nyrer og melk). Det var et opprinnelig ønske om å utvide MRL- verdiene for cyflutrin til å gjelde alle drøvtyggere, men man har på grunn av manglende datagrunnlag valgt å begrense utvidelsen til kun å gjelde geit. Lektin er per dato ikke inkludert i vedlegg til forordningen og derfor heller ikke i veterinærpreparatrestforskriften. Kommisjonen har behandlet en søknad om å etablere en MRL-verdi for lektin, men har konkludert med at det ikke er behov for en slik grenseverdi. I stedet åpnes det for å inkludere lektin i forordningens vedlegg II for oralt bruk til svin, dette uten en MRL-verdi.

Merknader

Gjeldende regelverk er "forskrift 10. oktober 1996 nr. 997 om grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse".

Endringsforskriften er utarbeidet på bakgrunn av ny rettsakt vedtatt i EU. Forskriftsutkastet bygger på forordning (EF) nr. 542/2008 som endrer forordning (EØF) nr. 2377/90 om grenseverdier for rester av veterinærpreparatene i næringsmidler av animalsk opprinnelse. Grenseverdiene endres for veterinærpreparatene cyflutrin og lektin. Cyflutrin er et pyretroid som brukes mot ektoparasitter og var tidligere oppført med en midlertidig MRL- verdi i Vedlegg I for storfe (muskler, fett, lever, nyrer og melk). Det var et opprinnelig ønske om å utvide MRL- verdiene for cyflutrin til å gjelde alle drøvtyggere, men man har på grunn av manglende datagrunnlag valgt å begrense utvidelsen til kun å gjelde geit.  Lektin er per dato ikke inkludert i vedlegg til forordningen og derfor heller ikke i veterinærpreparatrestforskriften. Kommisjonen har behandlet en søknad om å etablere en MRL-verdi for lektin, men har konkludert med at det ikke er behov for en slik grenseverdi. I stedet åpnes det for å inkludere lektin i forordningens vedlegg II for oralt bruk til svin, dette uten en MRL-verdi.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og Omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Ingen høringsinstanser hadde merknader til forslaget når forskriftsukastet var på høring.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2008)542
Rettsaktnr.: 542/2008
Basis rettsaktnr.: 2377/1990
Celexnr.: 32008R0542

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.06.2008
Frist returnering standardskjema: 29.07.2008
Dato returnert standardskjema: 21.10.2008
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 006/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.09.2008
Høringsfrist: 07.11.2008
Frist for gjennomføring: 06.02.2009
Dato for faktisk gjennomføring: 18.02.2009
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.02.2009

Lenker

Til toppen