Forsiden

DMF

Kommisjonsbeslutning 2009/251/EF av 17. mars 2009 om et krav til medlemsstatene om å sørge for at produkter som inneholder biocidet dimetylfumarat ikke bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig på markedet og Kommisjonsbeslutning 2010/153/EU av 11. mars 2010 om forlengelse av gyldigheten av b...

Commission Decision 2009/251/EC of 17 March 2009 requiring Member States to ensure that products containing the biocide dimethylfumarate are not placed on the market and Commission Decision 2010/153/EU of 11 March 2010 prolonging the validity of Decision 2009/251/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.04.2009

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.08.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIX. Generelle bestemmelser innen området tekniske handelshindringer

Status

Kommisjonsbeslutning 2010/153/EU ble vedtatt 11. mars 2010. Kommisjonsbeslutningene 2010/153/EU og 2009/251/EF er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 118/2010 av 10. november 2010.

Sammendrag av innhold

Ved Kommisjonsbeslutning 2010/153/EU av 11. mars 2010 forlenges gyldigheten av Kommisjonsbeslutning 2009/251/EF til 15. mars 2011. 

I henhold til direktiv 2001/95/EF må produsenter kun bringe sikre produkter i omsetning. Møbler og fottøy, som er på markedet i flere medlemsland, har forårsaket helseskader hos forbrukere i Frankrike, Polen, Finland, Sverige og Storbritannia. Tester har vist at disse helseskadene er forårsaket av det kjemiske stoffet dimetylfumarat (DMF). DMF er et biocid som motvirker mugg som kan ødelegge kvaliteten på lærmøbler eller -fottøy under lagring eller transport i fuktig klima. DMF var i de fleste tilfeller fylt i små poser som var festet på innsiden av møblene eller lagt i skoeskene. DMF avga damp som impregnerte produktet og dermed beskyttet det mot mugg. Imidlertid påvirket stoffet også forbrukerne som kom i kontakt med produktene. DMF trengte igjennom tøyet og kom i kontakt med forbrukernes hud. DMF forårsaket smertefull kontaktdermatit med kløe, irritasjon, rødme og brannsår. I visse tilfeller ble det rapportert om pusteproblemer. Det viste seg særlig vanskelig å behandle dermatiten. Forekomst av DMF utgjør således en alvorlig risiko.

I henhold til artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF kan Kommisjonen, dersom den får kjennskap til at visse produkter medfører alvorlige risiko for forbrukernes helse og sikkerhet og under visse omstendigheter, vedta en beslutning som pålegger medlemsstatene å treffe tiltak overfor slike produkter. Gjennom bestemmelser i Kommisjonbeslutning 2009/251/EF vedtatt 17. mars 2009 pålegges medlemsstatene å sørge for at det pr. 1. mai 2009 er forbudt å bringe produkter som inneholder DMF i omsetning eller gjøre disse tilgjengelige på markedet. Fra samme dato skal slike produkter som allerede er på markedet også trekkes tilbake. Kommisjonsbeslutning 2009/251/EF var i første omgang gyldig til 15. mars 2010. Ved Kommisjonsbeslutning 2010/153/EU ble gyldigheten forlenget til 15. mars 2011.

Merknader

Stoffet dimetylfumarat er i følge Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) også funnet i Norge blant annet i sofaer importert fra land utenfor EU. I følge Klif er det stor sannsynlighet for at stoffet også benyttes i andre produkter enn sofaer, som for eksempel sko/støvletter og ridehjelmer. Det er alvorlig at denne typen produkter finnes på markedet. Miljøverndepartementet ga derfor Klif i mars 2009 i oppdrag å snarest utarbeide forskrift som forbyr stoffet DMF og som er i tråd med bestemmelsene i EUs regelverk. Denne forskriften ble fastsatt ved forskrift 28. mai 2009 nr. 576.

EFTA sendte standardskjema til ekspertgruppen for forbrukerproduktsikkerhet og leker. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oversendte det til Klif som rette instans. Justisdepartementet har også vært i kontakt med Miljøverndepartementet om tilsvarende/samme sak.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutning 2010/153/EU er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling og funnet EØS-relevant og akseptabel. 

Kommisjonsbeslutning 2009/251/EF er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og funnet EØS-relevant og akseptabel. Standardskjema for 2009/251/EF ble sendt EFTA 8. mai 2009. Det er positivt at bestemmelsene vedrørende DMF forlenges.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/0153/EF
Basis rettsaktnr.: 2009/0251/EF
Celexnr.: 32009D0251

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.07.2010
Frist returnering standardskjema: 03.08.2010
Dato returnert standardskjema: 17.08.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 118/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker