Kommisjonsforordning (EF) nr. 199/2009 av 13. mars 2009 om overgangsordning om unntak fra Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for direkte levering av små mengder ferskt kjøtt fra flokker av slaktekylling og kalkun...

Kommisjonsforordning (EF) nr. 199/2009 av 13. mars 2009 om overgangsordning om unntak fra Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for direkte levering av små mengder ferskt kjøtt fra flokker av slaktekylling og kalkun...

Commission Regulation (EC) No 199/2009 of 13 March 2009 laying down a transitional measure derogation from Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council, as regards direct supply of small quantities of fresh meat from flocks of broilers and turkeys...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.04.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.05.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og trådt i kraft 3. april 2009 i EU. Rettsakten er under vurdering i EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten innfører et unntak fra forordning (EF) nr. 2160/2003 om kontroll av salmonella og andre matbårne zoonotiske smittestoff artikkel 1 nr. 2. Artikkel 1 nr. 2 krever at primærprodusenter foretar prøvetaking for kartlegging og kontroll av salmonella. Visse typer primærproduksjon er unntatt fra kravet om kartlegging og kontroll av salmonella. Artikkel 1 nr.3 litra b) unntar direkte levering fra produsenter av små mengder primærprodukter til den endelige forbruker eller til lokal detaljist. Intensjonen med dette unntaket var at produsenter som leverer små mengder ferskt kjøtt direkte til endelig forbruker eller til lokal detaljist også skulle være omfattet av dette unntaket. Bakgrunnen for dette er at slik prøvetaking vil være vanskelig å gjennomføre for disse primærprodusentene. Hygienepakkens definisjon av primærprodukt (råvare) favner imidlertid ikke ferskt kjøtt. Siden hygienepakkens definisjoner må legges til grunn, innføres ved forordning (EF) nr. 199/2009 en overgangsordning slik at produsenter som leverer små mengder ferskt kjøtt fra flokker av slaktekylling og kalkun direkte til endelig forbruker eller til lokal detaljist er unntatt fra kravet om kartlegging og kontroll av salmonella. Overgangsperioden er satt til 3 år. 

Merknader

Rettsakten er en forordning, og skal etter EØS-avtalen artikkel 7 litra a) gjennomføres "som sådan".

Forordning (EF) nr. 199/2009 er hjemlet i forordning (EF) nr. 2160/2003. Forordning (EF) nr. 2160/2003 er gjennomført i forskrift 23. desember 2005 nr. 1703 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2160/2003 av 17. november 2003 om kontroll av salmonella og visse andre matbårne zoonotiske smittestoff (forskrift om forordning mot salmonella). Den naturlige løsning for gjennomføring av forordning (EF) nr. 199/2009 vil være å ta inn en gjennomføringsbestemmelse i denne forskriften.

I forskrift 8. juni 2007 nr. 603 om kontroll med salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg (forordning om kontroll med Salmonella i fjørfe) er det fastsatt nasjonale regler om krav til og unntak fra overvåkning og kontroll med salmonella. Ordet "primærprodukt" i § 2 tredje ledd andre strekpunkt bør endres til "råvarer og ferskt kjøtt", slik at ordlyden samsvarer med forordning (EF) nr. 199/2009 og med definisjonen i hygienepakken.

Endringene vil ikke medføre realitetsendringer i norsk rett. De vil kun være av teknisk art. Mattilsynet finner det derfor "åpenbart unødvendig" å høre disse endringsforskriftene, jf forvaltningsloven § 37 fjerde ledd litra c).

Økonomiske eller administrative konsekvenser:

Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge, i og med at dette oppfattes som en presisering av intensjonen med forordning (EF) nr. 2160/2003, og begrepet "primærprodukt" i forskrift om forordning mot Salmonella i praksis er tolket slik at det omfatter små mengder ferskt kjøtt.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon på skriftlig prosedyre, som begge har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 199/2009
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32009R0199

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.03.2009
Frist returnering standardskjema: 01.05.2009
Dato returnert standardskjema: 07.05.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.11.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2010
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 30.10.2010
Høringsfrist: 11.12.2010
Frist for gjennomføring: 11.11.2010
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen