Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Overvåkningsprogram for rester av plantevernmidler

Kommisjonsforordning 1213/2008/EF av 5.desember 2008 angående et koordinert felles overvåkningsprogram for rester av plantevernmidler for 2009, 2010 og 2011 for å sikre samsvar med maksimalgrendeverdier og for å vurdere forbrukernes eksponering for plantevernmiddelrester i og på næringsmidler...

Commission regulation (EC) No 1213/2008 of 5 December 2008 concerning a coordinated multiannual Community control programme for 2009, 2010 and 2011 to ensure compliance with maximum residue levels of and to assess the consumer exposure to pesticide residues in and on food and feed of plant and...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.04.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.04.2009

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og publisert i Official journal 6.12.2008, og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten inneholder et felles koordinert kontrollprogram for

rester av plantevernmidler i og på næringsmidler og fôr av vegetabilsk og animalsk

opprinnelse for 2009, 2010 og 2011. Det angis en rekke stoff/næringsmiddelkombinasjoner

som skal analyseres og hvor mange prøver de enkelte medlemsland skal ta av hvert

næringsmiddel. I tillegg skal det tas 10 prøver av barnemat som inneholder hovedsakelig

grønnsaker, frukt eller korn samt én av økologiske produkter. Grenseverdier for barnemat er

ikke en del av regelverket for rester av plantevernmidler, men er satt i andre regelverk

(barnematdirektivet). I 2009 skal også egg og smør analyseres, mens det for 2010 foreslås å

inkludere skinke og melk i tillegg. At animalske produkter inkluderes er nytt for

2009. Enkelte analyser kan bare utføres med ”single residue” metoder, noe som er dyrere og

mer arbeidskrevende enn ”multi residue” metoder som vanligvis blir brukt. Forslag til

kontrollprogram for 2009 skal sendes Kommisjonen og EFSA innen 31. september 2008 og

resultatene skal rapporteres innen 31. august 2010.

Merknader

Kontrollprogrammet blir nå gitt i form av en forordning, mot tidligere ved en

rekommendasjon. Dette er en konsekvens av det nye regelverket på området. Norge har i

flere år inkorporert EU’s kontrollprogram i vårt overvåkningsprogram for rester av

plantevernmidler og rapportert i henhold til EU’s rutiner. Forordningen må inkorporeres i

norsk regelverk ved forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Forslaget er forelagt Bioforsk Plantehelse, seksjon

Pesticidkjemi som mener at der det er behov for nye analysemetoder, skal de kunne utvikles

men at det vil kreve en del ressurser.

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget fornæringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet,

Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet,

Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet,

Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Samtidig som programmet nå blir obligatorisk, er det også mye utvidet i forhold til tidligere.

En del analyser er imidlertid frivillige for 2009 men obligatoriske fra 2010. Selv om det er en

forordning som inneholder et 3-årig program, skal det diskuteres årlig og det er mulig å

endre det.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Men da Norge ikke står på

oversikten over hvor mange prøver som skal tas av det enkelte næringmiddel, må

det utformes en tilpasningstekst som sier at Norge skal ta like mange prøver som de minste

medlemslandene, dvs. 12 for hver single residue metode som benyttes og 15 for hver

multiresidue metode. Mattilsynet foreslår derfor følgende tilpasningstekst til rettsakten:

The provisions of the Regulation shall, for the purposes of this Agreement, be read with the

following adaptation:

In Annex II the following shall be added:

NO 12 (*)

15 (**)

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2008)1213
Rettsaktnr.: 1213/2008
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32008R1213

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.12.2008
Frist returnering standardskjema: 27.01.2009
Dato returnert standardskjema: 03.04.2009
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.12.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 127/2009
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 23.10.2008
Høringsfrist: 21.02.2009
Frist for gjennomføring: 05.12.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen