Vet - sanksjoner identifikasjon av storfe

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1053/2010 av 18. november 2010 om endring av forordning (EF) nr. 494/98 når det gjelder administrative sanksjoner når dyrs identitet ikke kan bevises....

Commission Regulation (EU) No 1053/2010 of 18 November 2010 amending Regulation (EC) No 494/98 as regards administrative sanctions in cases of failure to prove the identification of an animal....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.04.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder administrative sanksjoner som skal iverksettes dersom dyreholder ikke kan bevise identiteten/sporbarheten av storfe. Rettsakten erstatter kravet i forordning (EF) nr. 494/98 artikkel 1 nr. 2, om at uidentifiserte storfe skal destrueres innen 2 virkedager uten kompensasjon for dyreholder, med krav om at myndighetene i vedkommende EØS-stat skal påby destruksjon av uidentifiserte/ikke sporbare storfe uten kompensasjon for dyreholder dersom dette anses nødvendig for å ivareta dyrehelsen og mattryggheten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 9. juli 2010 nr. 1131 om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt mv.  

Administrative og økonomiske konsekvenser.

Rettsakten gir Mattilsynet mer fleksible sanksjonsmuligheter dersom dyreholder ikke kan bevise dyrs identitet og sporbarhet. Mattilsynet skal heretter fastsette sanksjoner på enkeltvedaksbasis og på grunnlag av en vurdering av hvilken risiko dyret utgjør for dyrehelsen og mattryggheten. Det er fortsatt mulig å kreve destruksjon av uidentiserte/ikke sporbare dyr innen 2 virkedager, men ikke lenger obligatorisk. Dyreholder kan gis lenger tid til å fremskaffe dokumentasjon som beviser dyrets identitet og sporbarhet. I påvente av en avklaring kan Mattilsynet f.eks. legge restriksjoner på forflytning av dyret og evt. andre dyr som holdes på samme driftsenhet. Å legge restriksjoner på levering/gi påbud om destruksjon av produkter (melk, gjødsel etc.) fra det aktuelle dyret og evt. andre dyr på samme driftsenhet kan også være aktuelle tiltak. Rettsakten utløser behov for oppdatering av Mattilsynets interne retningslinjer om tilsyn med merking, registrering og rapportering av storfe.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel

Vurdering

Forordning (EF) nr. 854/2004, som er gjennomført i norsk rett ved forskrift 22. desember 2008 nr. 1622 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum, fastsetter at den offentlige veterinæren skal verifisere at dyr ikke slaktes for konsum med mindre den driftsansvarlige for slakteriet har mottatt og kontrollert relevant informasjon om næringsmiddelkjeden. Forordningen fastsetter i tillegg at den offentlige veterinæren kan tillate at dyr slaktes på slakteriet selv om det ikke foreligger relevant informasjon om næringsmiddelkjeden. I så fall skal all relevant informasjon om næringsmiddelkjeden likevel foreligge før skrotten godkjennes til konsum. Inntil det er truffet en endelig beslutning, skal slakteskrotten og tilhørende slaktebiprodukter oppbevares atskilt fra annet kjøtt. Forordningen fastsetter også at alt kjøtt fra dyret skal erklæres uegnet til konsum dersom det ikke foreligger relevant informasjon om næringsmiddelkjeden innen 24 timer etter dyrets ankomst til slakteriet. Hvis dyret ennå ikke er blitt slaktet, skal det avlives separat. Med forordning (EF) nr. 854/2004 minskes dermed de risiki som uidentifiserte dyr innebærer for menneskers helse. Kravet om destruksjon av uidentifisert dyr iht. forordning (EF) nr. 494/94 har avskrekkende virkning og fremmer identifikasjon av storfe, men nå primært av andre hensyn enn hensynet til mattrygghet. Identifikasjon og sporbarhet av storfe er viktig for å kunne ivareta dyrehelsen. Å kreve destruksjon av uidentifiserte dyr innen 2 virkedager kan imidlertid være uforholdsmessig strengt. At det nå gis mulighet til å foreta en risikovurdering og på bakgrunn av denne fastsette nødvendige/forholdsmessige administrative sanksjoner fra sak til sak synes rimelig.

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/1053
Basis rettsaktnr.: 1760/2000
Celexnr.: 32010R1053

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.11.2010
Frist returnering standardskjema: 04.01.2011
Dato returnert standardskjema: 23.02.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 112/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.03.2011
Høringsfrist: 15.06.2011
Frist for gjennomføring: 01.11.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen