AI A- og B-områder

Kommisjonsvedtak 2009/495/EF av 26.juni 2009 om endring av vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak ved høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i EU...

Kommission decision 2009/495/EC of 26 June 2009 amending Decision 2006/415/EC concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in the Community...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 11.08.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EFTA-/EØS-statene

Sammendrag av innhold

Decision 2006/415/EF, er et beskyttelsestiltak som stiller krav om opprettelse av A- og B-områder ved utbrudd av HPAI i medlemsland. Det er i norsk rett implementert i AI-forskriften (FOR-2007-07-03 nr. 842). Vi har ikke en liste over de til hver tid gjeldende A- og B-områder i EU/EØS. Andre endringsvedtak av 2006/415/EF er ikke skrevet inn i hjemmelsfeltet i AI-forskriften. Etersom vi ikke ser det som hensiktsmessig å holde en slik liste over områder oppdatert, og ettersom forskriften i Norge ikke er tidsbegrenset, er det ikke behov for regelverksendring som følge av 2009/495/EF.

Merknader

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2009/495/EF
Celexnr.: 32009D0495

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen