Endring av liste tredjeland - import akvakulturdyr

Forordning (EF) nr. 719/2009 av 6. august 2009 som endrer forordning (EF) nr. 1251/2008 mht liste over tredjestater og områder hvor visse krepsdyr og akvariedyr kan importeres fra...

Commission Regulation (EC) No 719/2009 of 6 August 2009 amending Regulation (EC) No 1251/2008 as regards the list of third countries and territories from which certain crustaceans and ornamental aquatic animals may be imported into the Community...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.08.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer Annex III i forordning (EF) nr. 1251/2008 som gir liste over tredjestater og områder hvorfra det er tillatt å importere akvakulturdyr til utsett i akvakulturanlegg og akvariedyr til utsett i lukkede anlegg for akvariedyr. 

Endringen innebærer at akvariedyr også kan importeres fra land som er medlem av The Secretariat of the Pacific Community (SPC), selv om de ikke er medlemmer av OIE. SPC omfatter 22 land og områder i Stillehavet og har en formell samarbeidsavtale med OIE. Videre innebærer endringen at krepsdyr også kan importeres fra USA til utsett i akvakulturanlegg, inkludert installasjoner for fritidsfiske og åpne akvakulturanlegg for akvariedyr. 

Frist for gjennomføring av forordningen er 27. august 2009, men ikrafttredelse for bestemmelsene er 1. oktober 2009.

Merknader

Rettsakten medfører behov for regelverksendring. Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1251/2008 som ennå ikke er gjennomført i norsk rett. Forslag til forskrift om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse, som gjennomfører forordning (EF) nr. 1251/2008, har vært hørt og forskriftsforslag ble oversendt FKD 26.6.2009 for fastsettelse på nasjonalt grunnlag. Grunnen til at den må fastsettes på nasjonalt grunnlag er at forordning (EF) nr. 1251/2008 også innholder helseattester som skal benyttes fra 30. juni 2009. 

Nytt utkast til forskrift om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse, som også gjennomfører forordning (EF) nr. 719/2009 ble oversendt FKD 19.08.2009. Mattilsynet mener at det er åpenbart unødvendig å sende denne mindre endringen på høring, jf. forvaltniongsloven § 37 fjerde ledd bokstav c. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 719/2009
Celexnr.: 32009R0719

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.08.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen