Intelligent Energy Europe (IEE)

Europa Parlamentets og Rådets vedtak av 24. oktober 2006 som etablerer rammeprogrammet for konkurranseevne og innovasjon (2007-2013). Delprogram for energi, "Intelligent Energy Europe"....

DECISION No 1639/2006/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 24 October 2006 establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007 to 2013):Intelligent Energy Europe. ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.12.2009

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Norge har vært med i Intelligent Energy Europe fra starten og det nye CIP-programmet ble end el av EØS-avtalen slik at norske miljøer kunne være med i prosjektarbiedet fra starten. Det er etablert et eget byrå for CIP lokalisert i Brussel hvor den faktiske saksbehandling av prosjekter skjer. Linken til European Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) er vedlagt under. Her er det også en egen hjemmeside mer spesifikt for IEE-programmet.

http://ec.europa.eu/eaci/

Norge deltar også i styringskomiteen for IEE-programmet gjennom Enova og Olje- og energidepartementet. I styringskomiteeen blir den overordnede koordinering og styring fra medlemslandene og EØS-landene ivaretatt. Styringskomiteeen møter 2-3 ganger i året.

Gjennom IEE tilrettelegger en også såkalte "Concerted Actions -CA's. Dette er samarbeidstiltak og prosjekter som skal understøtte implementering av lovgivning innen energieffektivisering og fornybar energi. Ekspempler på dette har vært arbeid i tilknytning til bygningsdirektivet (fra 2002), energitjenestedirektivet (fra 2006) og fornybardirektivet (fra 2009). For fornybardirektivet er det nå etablert 9 forskjellige ekspertgrupper i formatet "Concerted Actions".

Sammendrag av innhold

Intelligent Energy Europe (IEE) er en del av det overordnede programmet ”Competitiveness and Innovation Programme” (CIP). IEE skal bidra til forsyningssikkerhet, samt til bærekraftig produksjon og bruk av energi, samtidig som Europas konkurranseevne skal ivaretas og videreutvikles. IEE er delt inn i tre programområder: SAVE (energibruk), ALTENER (fornybar energi) og STEER (transport). Norge har gjennom EØS-avtalen deltatt i dette samarbeidet siden midten av 1990-tallet. Samarbiedet innen fornybar energi (ALTENER) og energieffektivisering (SAVE) har gradvis blitt en del av større rammeprogrammer.

Hovedinnhold: IEE er en del av det overordnede programmet ”Competitiveness and Innovation Programme” (CIP) og skal bidra til å nå EUs energipolitiske målsetninger, samtidig som gjennomføringen av Lisboa-strategien vektlegges.

CIP ble vedtatt av EU i oktober 2006 for perioden 2007-2013 med en total budsjettramme på 3,6 milliarder Euro. IEE utgjør ett av tre delprogram under CIP, og har en total ramme på 730 millioner Euro. De to andre delprogrammene er ”Entrepreneurship and Innovation Programme” (EIP) og ”ICT Policy Support Programme” (ICT), med totale rammer på henholdsvis 2170 (inkludert 430 millioner Euro til ”eco-innovation”) og 730 millioner Euro.

IEE skal spesielt bidra til at målene som er satt for 2020 i EU-kommisjonens foreslåtte energi- og klimapakke nås: Redusere energibruken med 20 %, øke andelen energi fra fornybare kilder til 20 %, samt redusere EUs samlede utslipp av drivhusgasser med 20 %. Målsetningen og prioriteringene i programmet reflekterer også hensynet til følgende policy og lovgivning:  a) Action Plan on Energy Efficiency, b) Energy for a changing world,  c) Biomass Action Plan , d)  Directive on electricity from renewable energy sources,  e) Directive on the energy performance of buildings, f) Directive on the promotion of liquid biofuels for transport, g)Directive on cogeneration of heat and power  - Directive on energy end-use efficiency and energy services  - Ecodesign Directive and Energy Labelling Directive  h)Energy Start Agreement 

Sammenheng med andre programmer og initiativ

IEE tilbyr muligheter for samarbeid mot de to andre hovedprogrammene. Tilgang til etablerte nettverk og fasiliteter for SMEs er et eksempel på dette. CIP er også utviklet som et parallelt program til EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling (FP7). I tillegg er det ment å skulle forsterke eller forberede prosjekter og tiltak innen andre energirelaterte program som for eksempel strukturfond..

Hensikten med IEE er å komplettere og styrke medlems- og deltakerlandenes egne tiltak. For å optimere prosjektenes gjennomslagskraft og resultater, oppfordres derfor søkerne til å koble prosjektforslagene sine til eksisterende eller planlagte nasjonale, regionale og lokale initiativ.

Målsetninger for IEE  

IEE skal bidra til forsyningssikkerhet, samt til bærekraftig produksjon og bruk av energi, samtidig som Europas konkurranseevne skal ivaretas og videreutvikles. Programmet er spesielt rettet mot å fremme energieffektivitet og rasjonell bruk av energi, promotere nye og fornybare energikilder og støtte diversifisering innen energisystemet. IEE er delt inn i tre programområder: SAVE (energibruk), ALTENER (fornybar energi) og STEER (transport).

Prosjekter innenfor IEE skal ha fokus på hvordan man fjerner eller reduserer de ikke-teknologiske barrierene – juridiske, økonomiske, institusjonelle, kulturelle, sosiale, osv. – som forhindrer økt bruk av fornybar energi og energieffektive produkter og løsninger.

IEE vedtar årlige arbeidsprogram og utlysninger av midler til prosjekter og søknader om etablering av lokale og regionale energikontor skjer også en gang i året. Programmet er strukturert rundt fem hovedtema som gjenspeiler hvilken målsetning prosjekter innenfor hvert av disse er ment å skulle oppnå. De fem hovedtemaene er:

Vurdering

Fra norsk side har deltakelse i IEE-programmet vært en svært viktig del av samarbeidet mellom Norge og EU på områdene energieffektivisering og fornybar energi. IEE kan være viktig både for aktører i markedet og for offentlige aktører på sentralt og lokalt nivå å følge disse prosesser og prosjekter.

Programmet kan være en god platform for nettverk og innsyn i policy relevante prosesser og gjennomføring av regelverk.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 1639/2006/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: